de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Politiske løsninger – fundamentet for fred?
Item is

Ophav

 Ophav:
Ørskov, Emil Bjørn1, Forfatter
Bayer Tygesen, Christian2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: konflikthåndtering, international intervention
 Abstract: Siden etableringen af de Forenende Nationer og med den centrale rolle organisationen spillede i oprettelsen af en israelsk nation i det tidligere Palæstina har ansvaret, pligten og formålet med international involvering i udenlandske konflikter været af central betydning for internationale relationer. Særligt evnen til at opnå politiske løsninger og successen af disse har fået udbredt opmærksomhed i intellektuelle diskussioner. Aktuelt har debatten om, hvordan det internationale samfund skal reagere på den eskalerende borgerkrig i Syrien inspireret denne analyse til at undersøge effekterne af en politisk løsning på det kortsigtede niveau af vold efter en international FN-intervention. Som et resultat heraf er denne analyses centrale spørgsmål, om en internationalt kultiveret politisk løsning har en effekt på det kortsigtede niveau af kampe og dermed kan skabe fred.
Med udgangspunkt i anerkendt konfliktlitteratur defineres en politisk løsning som en enkeltstående begivenhed der afslutter kampene og dermed bringer en konflikt fra konfliktfasen til en post-konflikt fase. I forlængelse af definitionen undersøges effekten af to former for politiske løsninger i denne analyse: fredsaftaler og partition-løsninger.
Med enkelte undtagelser undersøges effekten af politisk løsninger i alle militære FN-interventioner fra afslutningen af Den Kolde Krig i 1989 til det sidst tilgængelige data-materiale i 2010.
For at gennemføre en fyldestgørende undersøgelse af sammenhængen mellem politiske løsninger og 'residual violence' benyttes både kvantitative og kvalitative værktøjer som beskrevet ved Ewan Liebermann i hans præsentation af "Nested Analysis". Først gennemføres en bivariat regressionsanalyse for at få en indledende fornemmelse af styrken og relevansen af sammenhængen. Udfra resultaterne i den indledende statistiske analyse udvælgelse Angola og Mozambique til en dybere, kvalitativ undersøgelse af effekterne fra kontrolvariabler ved et "Most Similar Systems Design". Slutteligt gennemføres en multivariat regressionsanalyse, hvor relevante kontrolvariabler inkluderes i den fulde model.
Den indledende, bivariate analyse finder, at der er en signifikant effekt fra politiske løsninger på niveauet af kortsigtet vold i konflikter, hvor der har været en FN-intervention. Den kvalitative undersøgelse af kontrolvariabler finder dog, at det ikke er muligt af udelukke effekten fra socioøkonomiske faktorer og i den afsluttende, multivariate regression bliver det klart, at politiske løsninger er en mellemliggende variabel for effekten fra olie- og naturressourceproduktion. Størrelsen og vigtigheden af olie og naturressourcer er således afgørende for mulighederne for at opnå politiske løsninger. Jo større produktion af naturressourcer, jo sværere er det at finde en politisk løsning og som resultat at nedbringe det kortsigtede niveau af vold.
 Abstract: Since the establishment of the United Nations and with the central role of the organisation in the creation of an Israeli nation in former Palestine, the responsibility, duty and purpose of international engagements in foreign conflicts has been of central importance to international relations. Especially the ability to obtain political settlements and the success of these settlements has taken centre stage in intellectual discussions. Presently recent debates on how the international community are to react to the escalating Syrian civil conflict have inspired this analysis to investigate the effect of a political settlement on the risk of short-term residual violence after an international UN intervention. As a result the central question of this analysis is whether an internationally cultivated political settlement has an effect on the short-term level of combat and thus can foster peace.
On the basis of acknowledged conflict literature a political settlement is defined as a single isolated event in time that ends the fighting and thus brings a conflict from the conflict phase to a post-conflict phase. Following this definition the effects of two kinds of political settlements on the short-term level of violence are investigated in the analysis: peace agreements and partitions.
With a few exceptions the effects of political settlements are investigated within all military UN interventions in conflicts from the end of the Cold War in 1989 up to the latest available data in 2010.
To do a comprehensive investigation of the connection between political settlements and residual violence both quantitative and qualitative tools as prescribed by Ewan Liebermann in his presentation of “Nested Analysis” are used in the analysis. First a bivariate large-N regression is conducted to get an initial sense of the strength and relevance of the connection. From the results in the initial statistical analysis Angola and Mozambique are selected for further qualitative investigation of the effect of control variables in a “Most Similar Systems Design”. Finally a multivariate regression is conducted in which relevant control variables are included in the full model.
The initial bivariate analysis finds that there are significant effects from political settlements on the level of short-term residual violence in conflicts with an UN intervention. However in the qualitative investigation of control variables it is not possible to exclude the effect of socio economical factors and in the final multivariate regression it becomes clear that political settlements are an intermediate variable for the effect of oil and natural resources production. Size and importance of oil and natural resources production is thus crucial for the possibilities of political settlements. The larger the production of natural resources the harder it is to find a political settlement and as a result to bring down the short-term level of violence.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Udkast.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2014-04-25
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59563:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-07
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Figurer og tabeller 5
Forkortelser 6
Kapitel 1: Indledning 9
1.1. Analysens problemformulering 10
1.2. Fremgangsmåde og begreber . 11
Kapitel 2: Analysens teoretiske ramme . 12
2.1. Hvad er politiske løsninger? 13
2.1.1. Definition . 14
2.1.2. Typer af politiske løsninger . 15
2.2. Fredsaftale 16
2.2.1. Definition og formål . 16
2.2.2. Typer af fredsaftaler . 17
2.2.3. Sammenhæng med niveauet af vold på kort sigt? . 18
2.3. Partition . 19
2.3.1. Definition og formål . 20
2.3.2. Sammenhæng med niveauet af vold på kort sigt? . 21
2.4. Hvad er ikke politiske løsninger i denne analyse? 23
2.4.1. ”Liberalisation first” . 23
2.4.2. ”Institutionalisation first” 25
2.4.3. Transformations- og transitionsprocesser 26
2.5. Kausalsammenhæng og hypoteser 27
Kapitel 3: Analysens metodiske ramme . 30
3.1. Kvantitativ vs. kvalitativ metode 30
3.2. ’Mixed-method’-strategi: Nested Analysis . 33
3.2.1. Den indledende ”large-N analysis” (LNA) . 33
3.2.2. Opfølgende ”small-N analysis” . 34
Kapitel 4: Analysens case-valg 37
4.1. Minimum af konflikt . 37
4.2. Konflikttype 40
4.3. Interventionstype . 41
4.4. Det endelige case-valg 43
Kapitel 5: Analysens variabler . 46
5.1. Den uafhængige variabel: ’Politisk løsning’ 47
5.1.1. Operationalisering af fredsaftale og partition 48
5.1.2. Reliabilitet og målingsvaliditet 49
5.2. Den afhængige variabel: ’Niveauet af vold på kort sigt’ 50
5.2.1. Operationalisering af ’niveauet af vold på kort sigt’ 51
5.2.2. Reliabilitet og målingsvaliditet 53
5.3. Kontrolvariabler . 54
Kapitel 6: Den indledende, bivariate regressionsanalyse (LNA) 59
6.1. Er der tilstrækkeligt med cases til kvantitativ analyse? . 60
6.2. Outliers 61
6.3. Resultater fra den indledende, bivariate regressionsanalyse (LNA) . 64
6.4. Case-valg til den kvalitative analyse . 68
Kapitel 7: Den opfølgende, kvalitative analyse (Mt-SNA) 71
7.1. ’Dybden af fjendtlighed i konflikten’ . 71
7.2. ’Socioøkonomisk udvikling’ . 75
7.3. ’Internationalt engagement i konflikten’ . 77
7.4. Konklusion på den kvalitative analyse (Mt-SNA) 79
Kapitel 8: Den afsluttende LNA (Mt-LNA) 82
Kapitel 9: Konklusion . 85
Litteraturliste 88
Brugte datasæt 97
Appendiks 98
Appendiks 1: Oversigt over casenes variabelkodning . 98
Appendiks 2: Output fra SPSS . 100
Appendiks 2.1. Bivariat regressionsanalyse (LNA) 100
Appendiks 2.2. Multivariat regressionsanalyse (Mt-LNA) . 104
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde