de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Fortæl for Livet
Item is

Ophav

 Ophav:
Nikolajsen, Andreas Tranberg1, Forfatter
Hedelund, Morten1, Forfatter
Nissen, Morten2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: poststrukturalisme, gerontologi, narrativ praksis, alderdom, ældre, livshistorier, livsløb, identitetskonstruktion
 Abstract: This thesis is a presentation and discussion of Fortæl for Livet (Tell Stories for Life), which is a project developed by the authors where groups of elderly meet to tell and listen to significant stories from their lives. As an initiative inspired by poststructuralist and narrative practice, Fortæl for Livet is aimed at facilitating identity construction in old age.

We propose the presence of predominantly negative cultural understandings of old age conveyed by dominant discourses about health and growth that positions aging as decline, recession, and decay. This, we argue, leaves elderly individuals in an unfortunate situation with a dismal outlook on the way they understand themselves later in life. Hence we find the need for alternative perspectives and practices that provide opportunities for more positive elements in the construction of identity in old age. Throughout this thesis we consider, compare and, discuss Fortæl for Livet in relation to alternative gerontological perspectives and prac-tices in an effort to articulate, examine, and rearticulate Fortæl for Livet as a practice whereby elderly people can convey their identities through the telling and listening of life stories without their age as a necessary starting point.

With the negative understandings of aging as point of departure, we present perspectives that strive to establish positive outcomes either through confrontation with dominant discourses on aging or through reconstruction of the signifiers of aging. With a poststructuralist deconstructive analysis we argue that while confrontational perspectives can become reactionary, the reconstruction of signifiers, although promising, seems too ambitious to convey through the conditions of Fortæl for Livet.

Instead we consider the life course perspective, where emphasis is put on old age as the extension of life as compatible with the individualistic emancipation required for narrative construction of identity in Fortæl for Livet. We do not, however, agree with other more structuralist life course practice initiatives when it comes to the view on the becoming of identity as a cumulative, integrative process by which old people find their true selves. Rather we try to articulate Fortæl for Livet as practice where elderly participants are offered the opportunity, through narratives, to construct, suppress, and reconstruct multiple preferred identities.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Fortæl.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 19MB
Copyright dato:
2014-01-10
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:59254:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Artikulering, efterprøvning og reartikulering af en poststrukturalistisk og narrativ praksis ift. livsfortællinger med ældre
Alternativ titel: Tell Stories for Life
Alternativ titel: Articulation, examination and rearticulation of a poststructuralist and narrative practice concerning lifestories with elderly people
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-09-03
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: KAPITEL I – EKSPOSITION 1
Indledning 1
Afgrænsning og problemformulering 2
Indhold og læsevejledning 4
KAPITEL II – PRÆSENTATION OG PRAKSISBESKRIVELSE AF FORTÆL FOR LIVET 6
Fortæl for Livet – beskrivelse af en tentativ og formativ praksis 6
Anvendelse af data fra Fortæl For Livet 6
Hensigt med formulering af Fortæl for Livets praksis 6
Baggrund og målgruppe for Fortæl for Livets praksis 7
Præsentation af Fortæl for Livet for deltagerne og etablering af lokal kultur 9
Kontekstualisering af Fortæl for Livets historik og formål for deltagerne 10
Tavshedspligt og formalia 10
Hvad tales der om i Fortæl for Livet og hvordan? 11
Bevidning i Fortæl for Livet 12
Deltagernes oplevelser af Fortæl for Livet 14
Opsamling 17
KAPITEL III – DOMINERENDE ALDERDOMSDISKURSER 18
Alderdom som historisk og kulturelt fænomen 18
Fremkomsten af en endimensionel alderdomsforståelse 18
Livsbuens alderstrappe 20
Forfald som fund i biomedikaliseret gerontologi 21
Reproduktion af magt via gerontologisering 23
Fra deskription til præskription af aldring 24
Opsamling 25
KAPITEL IV – GERONTOLOGISK TEORIDANNELSE 26
En kort karakteristik af det gerontologiske felt 26
To kontrasterende gerontologiske paradigmer 26
Tilbagetrækningsperspektivet 27
Individualisme, humanisme og tilbagetrækning 28
Aktivitetsperspektivet 29
Individets aktive tilpasning til alderdom som en samfundsfordel 30
Tilpasningsteoriers fællestræk 30
Ældres modstand mod aktivitetsfordringen 31
Opsamling 32
KAPITEL V – PRAKTISKE AKTIVITETSINITIATIVER 33
Sund aldring 33
En kommunal forskningsstrategi 33
Ældre som objekt for politisk vision og styring 34
Sund aldrings diskvalificering af private aktivitetsinitiativer 36
Spring for Livet 36
Ældres ansvar for egen aldring 37
Positive Aging 38
Visionen om Positive Aging 38
Livets konfluens i alderdommen 39
Resiliens som mål for rekonstruktion 41
Gergen og Gergens praksis 41
Positive Agings inspiration fra positiv psykologi 42
Positive Agings fundament og konstruktion 42
Fortæl for Livet forholdt til Positive Aging 43
Opsamling 44
KAPITEL VI – DISKURSIV DEKONSTRUKTION AF ALDERDOM 46
Kritiske perspektiver på gerontologisering af alderdom 46
Beauvoirs politiske gerontologi 47
Fra samfundskritik til dekonstruktion af alderdomsbegrebet 49
Den gode alderdom som trodsfortælling 49
Alderdoms betydning givet ved betegnere 50
Opsamling 51
KAPITEL VII – REKONSTRUKTION AF ALDERDOM 53
Alderdom som andet end forfald 53
Kritisk gerontologi 53
Alderdom som frihedens tid 54
Den gamle som helt 55
Italesættelser som konstruktion af virkelighed 57
Opsamling 58
KAPITEL VIII – INDIVIDUALISERING AF ALDERDOM 59
Livsløbsforståelsen som diskursiv sidestrøm 59
Erikson om livsløb og aldring 59
Livsbuens opblødning og livsløbets fremkomst 61
Fra tværsnit til længdesnitsundersøgelser i studiet af aldring 61
Sol Seims forskning 62
Fra kategorisering til individualisering af livsforløbet 63
Ældres heterogenitet 64
Identitets stabilitet eller foranderlighed 64
Strukturalistisk identitetsforståelse 65
Identitet og livsløb i poststrukturalistisk optik 65
Alderdoms betydning for poststrukturalistisk identitetskonstruktion 66
Realitet i poststrukturalistisk identitetskonstruktion 67
Opsamling 69
KAPITEL IX – FORTÆL FOR LIVET FORHOLDT TIL DETS KILDER 71
Narrativ praksis og Fortæl for Livet 71
Narrative grundantagelser 71
Forandring og Fortæl for Livet 72
Eksternalisering 73
Agens som rekonstruktion 74
Absent but implicit og multiple identitetskonstruktioner 76
Narrativers sociale forankring via bevidning 80
Stilladserende samtaler 84
HandlingsE og identitetslandskaber 84
Zonen for nærmeste udvikling 85
Dekonstruktion af Fortæl for Livets narrative praksis 86
Alderdom som absent but implicit i Fortæl for Livet 86
Alderdom rekonfigureret som narrativ ensomhed 87
Narrativ praksis og ældre mennesker 87
Opsamling 92
KAPITEL X – FORTÆL FOR LIVET FORHOLDT TIL ANDRE PRAKSISINITIATIVER 94
Strukturalistiske praksisinitiativer 94
Reminiscens funktion i en strukturalistisk optik 94
Fællestræk ved erindringsinitiativer 96
Mindegrupper 96
Betydningen af meddeltagere 98
Fælleskab omkring historisk kronologi eller præsent aktualitet 98
Mindegruppers forskellige praksisser 99
Artefakter og mindegrupper 99
Dokumentation af livsfortællinger 99
SkriveE eller fortællegrupper 100
Reminiscens eller rekonstruktion 101
Tættere på Fortæl for Livet 101
Læsegrupper for sårbare ældre 102
Nye perspektiver – nye rhizomatiske fælleskaber 103
Litteratur som fælles tredje 104
Litteratur eller liveEforfatning 105
Forberedelser og social nivellering i læsegrupperne 106
Gruppedynamik og nye deltagere 107
Fortæl for Livet forholdt til læsegrupperne 109
Opsamling 109
KAPITEL XI – PERSPEKTIVER 110
Fortæl for Livets forhold til alderdom og aldring 110
Fortæl for Livets forhold til identitetskonstruktion 111
Fortæl for Livets forhold til terapi og narrativ praksis humanisme 112
En rhizomatisk ende 113
LITTERATUR 114
BILAG 123
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde