de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Et spørgsmål om tid?
Item is

Ophav

 Ophav:
Bøttkjær, Louise Thorn1, Forfatter
Lauritsen, Søren Magne1, Forfatter
Bhatti, Yosef 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7003              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Indvandrere Opholdstid Politisk deltagelse Valgdeltagelse Demokrati Integration
 Abstract: When it comes to the democratic integration of Danish immigrants, as in any given transition process, time matters! This thesis examines one of the clearest symptoms of the democratic integration: The political participation of immigrants. Against this backdrop, the thesis has two objectives. Firstly, it examines to what extent the length of residence in Denmark affects the political participation of immigrants. Secondly, it presents an analysis of what mechanisms make immigrants participate politically more over time.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
ENDELIG.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 13MB
Copyright dato:
2013-10-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:52868:2
 Type: Speciale
Alternativ titel: En analyse af sammenhængen mellem indvandreres opholdstid i Danmark og deres politiske deltagelse
Alternativ titel: Does time matter?
Alternativ titel: The length of residence in Denmark and the political participation of immigrants
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2013-08-29
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning: Problemformulering, disposition og specialets bidrag til den
eksisterende litteratur . 10
1.1 Specialets problemformulering, og hvordan den skal forstås 11
1.2 Hvorfor er problemformuleringen interessant? 11
1.3 Specialets bidrag til den eksisterende litteratur . 12
1.4 Hvordan besvarer vi specialets problemformulering? . 14
Kapitel 2. Et historisk og juridisk indblik i indvandrernes politiske rettigheder i Danmark 17
2.1 Danmarks indvandringshistorie: Tre indvandrergrupper 18
2.1.1 Et historisk tilbageblik på udlændingepolitikken: De to indvandrerbølger 18
2.1.2 Den tredje indvandrergruppe: Flygtninge og incitamentet til politisk deltagelse . 20
2.1.3 Hvordan har vi imødekommet problemet med de forskellige indvandrergrupper? . 20
2.1.4 Stigning i antallet af nydanskere i Danmark 22
2.2 Den juridiske proces i dag: Hvad sker hvornår? 24
2.2.1 Den kommunale valgdeltagelse – erfaringseffekten ved at deltage i valg . 25
2.2.2 Krav til opnåelse af permanent opholdstilladelse og statsborgerskab . 25
2.2.3 Hvilke andre former for politisk deltagelse kræver særlige rettigheder? . 26
Kapitel 3. Dimensionerne af politisk deltagelse – en afgrænsning og begrebsafklaring 27
3.1 Afgrænsning fra medborgerskab til politisk deltagelse . 28
3.2 Dimensioner af politisk deltagelse . 29
3.2.1 Opsummering af dimensionerne af politisk deltagelse 30
Kapitel 4. Teorierne om eksponering, resistens og overførbarhed 32
4.1 Præsentation af de tre teorier og begrundelse for teorivalg . 33
4.1.1 Præsentation af eksponeringsteorien 33
4.1.2 Præsentation af resistensteorien 33
4.1.3 Præsentation af overførbarhedsteorien 34
4.1.4 Det overordnede framework og begrundelse for teorivalg . 35
4.2 Teoridesign: En konkurrencestrategi med eksponeringsteorien i fokus 37
4.3 Eksponeringsteoriens hypoteser 38
4.3.1 Opholdstiden i Danmark øger indvandrernes politiske deltagelse 39
4.3.2 Gode danske sprogkundskaber øger indvandrerenes politiske deltagelse 39
4.3.3 Opnåelsen af dansk statsborgerskab øger indvandrernes politiske deltagelse . 40
4.3.4 Opnåelsen af permanent opholdstilladelse øger indvandrernes politiske deltagelse . 40
4.3.5 Interaktionen med etniske danskere øger indvandrernes politiske deltagelse 41
4.4 Resistensteoriens hypoteser . 42
4.4.1 Alderen ved tilflytning mindsker indvandrernes politiske deltagelse . 42
4.4.2 Graden af demokrati i oprindelseslandet øger den politiske deltagelse 43
4.5 Overførbarhedsteoriens hypoteser . 44
4.5.1 Alderen øger indvandrernes politiske deltagelse . 44
4.5.2 Interaktion med nydanskere med samme etnicitet øger den politiske deltagelse 45
4.5.3 Interesse for politik og nyheder i oprindelseslandet øger den politiske deltagelse 46
4.6 Hypoteser om effekter på tværs af politiske deltagelsesdimensioner . 47
4.7 Teorikritik . 48
Kapitel 5. Metode: Et mixed methods forskningsdesign . 50
5.1 Analysestrategiens to spor 51
5.1.1 Om redegørelsen af specialets antagelser . 52
5.1.2 Om analysens første del: Optimer regressionen . 52
5.1.3 Om analysens anden del: Process tracing 53
5.1.4 Opsummering: Hvordan anvendes mixed methods konkret i specialet? 55
5.2 Et rationalistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt . 56
5.3 Den kvantitative empiri: Overvejelser omkring brugen af surveydata 56
5.3.1 Et tværsnitsstudie – og problemerne heri 57
5.3.2 Den statistiske definition på indvandrer, dansker og efterkommer . 57
5.3.3 Operationalisering af dimensionerne af politisk deltagelse (afhængige variable) . 58
5.3.4 Operationalisering af eksponeringsteoriens hypoteser (uafhængige variable) 60
5.3.5 Operationalisering af resistensteoriens hypoteser (uafhængige variable) 63
5.3.6 Operationalisering af overførbarhedsteoriens hypoteser (uafhængige variable) 65
5.3.7 Kontrolvariable 67
5.3.8 Oversigt over mekanisme- og kontrolvariable 68
5.3.9 Indsamlingsmetode 69
5.3.10 Stikprøveudvælgelse og opnåelse af svarprocenter 70
5.3.11 Lineær regression og logistisk regression – de syv afhængige variable 72
5.3.12 Regressionsanalyserne fordelt på tre blokke 73
5.3.13 De tre nøglevariable og problemer med multikollinaritet og heteroskedasticitet 75
5.3.14 Repræsentativitet og vejning 77
5.4 Den kvalitative empiri: En svær målgruppe at rekruttere . 78
5.4.1 Face-to-face interview og antallet af cases . 78
5.4.2 Udvælgelse af interviewpersoner: Snowball sampling og den fornødne indsigt 79
5.4.3 Interviewguide – operationalisering af teorien 82
5.4.4 Interviewprocessen 84
5.4.5 Anvendelse af citater fra interview 85
5.4.6 Repræsentativitet 85
5.4.7 Kildekritisk diskussion 87
Kapitel 6. Redegørelse for ligheder og forskelle i indvandrernes og danskernes politiske
deltagelse…. . 88
6.1 Danskernes vs. indvandrernes politiske deltagelse – er de så forskellige? 89
6.1.1 Den overrapporterede valgdeltagelse 89
6.1.2 Den forpligtende og omkostningsfulde partideltagelse . 90
6.1.3 Foreningsdeltagelsen – et spørgsmål om religion? . 91
6.1.4 Græsrodsdeltagelsen – udtryk for integration eller mistillid? 92
6.1.5 Egennytteværdien ved at deltage i nærdemokratiet 93
6.1.6 Kontaktet beslutningstager i samfundets tjeneste 95
6.1.7 Det indkomstafhængige politiske forbrug . 96
6.2 Indvandrernes deltagelse på tværs af dimensionerne 97
6.2.1 Deltagelsen på de syv dimensioner . 98
6.3 Delkonklusion 100
Kapitel 7. Analyse af hvordan opholdstiden i Danmark påvirker indvandrernes politiske
deltagelse 101
7.1 Eksponering: Effekten af opholdstid i Danmark . 104
7.1.1 Opholdstiden styrker indvandrernes deltagelse i valg og nærdemokratiet . 105
7.1.2 Opholdstiden mindsker mistilliden til systemet og opstartsvanskeligheder . 108
7.1.3 De krævende deltagelsesformer og det indkomstafhængige politiske forbrug 110
7.1.4 Eksponeringsteoriens forklaringskraft på tværs af dimensioner 112
7.2 Resistens: Effekten af alder ved tilflytning og styreformen i hjemlandet 113
7.2.1 Alder ved tilflytnings effekt på den politiske deltagelse . 114
7.2.2 Styreformen i oprindelseslandet påvirker indvandrernes valgdeltagelse . 114
7.2.3 Resistensteoriens forklaringskraft over for eksponeringsteorien . 116
7.3 Overførbarhed: Effekten af (nuværende) alder 116
7.3.1 Kurvelineær effekt af alder på valgdeltagelsen og kontakten til beslutningstagere . 117
7.3.2 Græsrodsdeltagelsen falder med alderen 118
7.3.3 Overførbarhedsteoriens forklaringskraft over for eksponeringsteorien . 118
7.4 Delkonklusion: Hvordan påvirker opholdstid den politiske deltagelse? . 118
Kapitel 8. Analyse af hvilke mekanismer der ligger til grund for, at opholdstid påvirker den
politiske deltagelse . 120
8.1 Effekten af opholdstid, når der kontrolleres for mekanismer i blok 2 . 123
8.1.1 Dimensioner, hvor retningen ikke har ændret sig 124
8.1.2 Kontakt til beslutningstagere er udtryk for opstartsvanskeligheder 125
8.1.3 Opholdstiden mindsker de tunge deltagelsesformer; forenings- og partideltagelsen 126
8.1.4 Opsummering af mekanismernes medierende effekter . 126
8.2 Eksponeringsteoriens mekanismers selvstændige effekter . 126
8.2.1 Du danske sprog, du er… integrationens stemme . 127
8.2.2 Et statsborgerskab er et medborgerskab 129
8.2.3 Den permanente opholdstilladelse – selektion frem for kausalitet 131
8.2.4 Interaktion med danskere betyder meget for deltagelsen 132
8.2.5 Deltagelse skaber mere deltagelse . 137
8.2.6 Læren om de danske værdier og ansvaret overfor samfundet 138
8.2.7 Opsummering af eksponeringsmekanismernes effekt . 140
8.3 Resistensteorien overser motivationen for at komme til landet 141
8.3.1 Flygtninge versus indvandrere: Forskellen på tilpasning og udvikling 141
8.4 Overførbarhedsteoriens variable – interaktion og interesse 142
8.4.1 Interaktion med nydanskere med samme etnicitet . 143
8.4.2 Interessen for politik og nyheder i oprindelseslandet 144
8.5 Diskussion af kausalprocessens og teoriernes forklaringskraft . 147
8.5.1 Det indre drive: Ikke en ”one size fits all” model 147
8.5.2 Teoretiske refleksioner 148
8.6 Delkonklusion 150
Kapitel 9. Konklusion og perspektivering 152
9.1 Konklusion 153
9.2 Perspektivering: R
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde