de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Item is

Ophav

 Ophav:
Ramdal, Sigrid Caroline Skauge1, Forfatter
Kragh, Lotte 2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7012              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Psykiatri, alvorlige psykiske lidelser, psykose, sygdomsindsigt, tvang, tvangslovgivning, psykofarmaka
 Abstract: Over the last years, coercion in the Norwegian mental health system has been debated. In 2011, the Paulsrud committee submitted their report on the mental health act. Here, they criticize the use of the term “illness insight” within the mental health system, and propose a prohibition on coercion toward persons who are stabilized and able to make their own decisions. In light of this it seems of big importance to provide knowledge about the personal understandings of the problems and needs of those being patients in the mental health system. In this study, five persons with several years of experience of receiving psychiatric treatment were interviewed. The interviews were analyzed within a social constructionist framework, drawing upon grounded theory strategies and employing discursive psychology and critical discourse analysis among other theories. The informants’understandings of their problems are rich and multifaceted, with life story factors being well represented. Although they experience part of the mental health services as beneficial, their relation to the mental health system also constitutes a significant part of what they experience as their problems. This seems to concern not only coercion and compulsory medical treatment, but also the system’s dominating medical and milieu therapeutic discourses on mental illness. The informants use aspects of these discourses to express themselves, but they have difficulties gaining acceptance for understandings that do not fit into the discourses. To gain trust and free themselves from the control of the system, they have to subject themselves to these discourses as well as the treatment, and give up part of their independence in order to get the chance to gaining it back. The findings are not necessarily generalizable to the Norwegian mental health system as such, but can shed some light on the main issues of the debate of the latest years. Considering that a medical understanding is dominating the mental health care today, it is suggested the debate should not be restricted to the juridical issues. It is proposed that a wider range of discourses within the mental health system would facilitate recognition of the personal experiences of those receiving help, as well as stimulating the development of services that these persons themselves experience as beneficial.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
2013-06-04
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:47292:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: En kvalitativ studie av problemforståelser hos personer med langvarig pasienterfaring fra psykisk helsevern
Alternativ titel: Through subjection towards autonomy
Alternativ titel: A qualitative study on the problem understandings of persons with long term experience as patients in the mental health care
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Norwegian Bokmål - nob
 Datoer: 2013-01-29
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING . 1
2 GRUNNLEGGENDE AVKLARINGER 3
2.1 Epistemologisk ståsted 3
2.2 Forforståelse 3
2.3 Noen sentrale begreper . 4
2.3.1 Diskurs 4
2.3.2 Forståelse og forklaring 5
2.3.3 Psykisk helsevern og psykiatrien 5
2.3.4 Psykiske problemer 6
3 TEMATISK REFERANSERAMME 7
3.1 Norsk psykisk helsevern 7
3.1.1 Institusjoner, behandling og fagideologier - overblikk og historisk riss 7
3.1.2 Lovgivningen i psykisk helsevern, med vekt på tvangsparagrafene 8
3.1.3 Omfang av psykiatrisk tvang i Norge i dag . 10
3.2 Alvorlig psykisk lidelse og psykose - noen beskrivelser og teorier 11
3.3 Om preparater klassifisert som antipsykotika og deres virkninger 12
3.4 Virkninger av tvang 14
3.5 Om begrepene innsikt og sykdomsinnsikt . 15
4 TEORETISKE PERSPEKTIVER . 17
4.1 Sosialkonstruksjonisme og poststrukturalisme . 17
4.2 Poststrukturalistiske idéer . 18
4.3 Diskursiv psykologi, med vekt på posisjoneringsteori . 18
4.4 Inspirasjon fra Faircloughs kritiske diskursanalyse . 20
5 METODE 22
5.1 Metodisk tilnærming . 22
5.1.1 Kvalitativt intervju 22
5.1.2 Forskningsstrategi: «Ad hoc» med inspirasjon fra grounded theory 22
5.1.3 Utvalg og rekruttering 23
5.2 Intervjuene 25
5.2.1 Intervjuguiden 25
5.2.2 Gjennomføring . 26
5.2.3 Transkripsjon 27
5.3 Analysen 27
5.4 Etisk godkjenning og etiske overveielser . 29
5.4.1 Etisk godkjenning . 29
5.4.2 Etiske overveielser: Anonymitet, og retten til å fortolke . 29
5.5 Kvalitetsvurdering av forskningen: Reliabilitet, validitet og overførbarhet 30
5.5.1 Reliabilitet 31
5.5.2 Validitet 32
5.5.3 Overførbarhet 32
6 ANALYSE . 34
6.1 Å svare på problemformuleringen 34
6.2 Gjennom underkastelse mot selvstendighet: Et mulighetslandskap 35
6.3 Systemet 37
6.3.1 Systemets diskursive side . 37
6.3.2 Systemet som konkret struktur og praksis. 39
6.4 Innsikt eller ikke innsikt . 40
6.4.1 Å ha innsikt . 41
6.4.2 Ikke å ha innsikt 43
6.4.3 En annen sykdomsinnsikt . 44
6.5 Informantenes egne opplevelser, forståelser og ønsker 45
6.5.1 Egne opplevelser av «å bli dårlig» 45
6.5.2 Egne opplevelser av behandlingen 46
6.5.3 Egne forståelses- og forklaringsmodeller . 49
6.5.4 Egne ønsker om tiltak . 51
6.5.5 Egne strategier for mestring og et bedre liv 52
6.6 Å hevde sine forståelser, opplevelser og ønsker i Systemet . 55
6.6.1 Ikke å bli hørt 55
6.6.2 Appropriasjon – å bli en aktør i diskursen . 55
6.7 Motstand . 58
6.8 Samarbeid 61
6.8.1 Samarbeid som å godta medisinering 61
6.8.2 Samarbeid som svar på interpellasjon . 62
6.8.3 Bevaring av autonomi i samarbeid . 63
6.9 Ut på den andre siden – mot et fullverdig liv? 65
6.9.1 Et fullverdig liv som en hverdag med meningsfulle og gode opplevelser . 65
6.9.2 Et fullverdig liv som selvstendighet 66
7 FORSTÅELSER, INNSIKT OG LOVGIVNING - noen oppsummerende og avsluttende
bemerkninger . 69
7.1 Informantenes forståelser av sine problemer . 69
7.2 Innsikt igjen 69
7.3 Tvang eller ikke tvang – eller er det andre spørsmål vi kan stille om psykisk
helsevern? 71
LITTERATUR 73
Figur 1. Mulighetslandskapet . 36
VEDLEGG:
1 Norsk-dansk ordliste
2 Presentasjon av informantene
3 Vedtak fra REK
4 Svar til REK, vedlagt informasjonsskriv
5 Endelig godkjennelse fra REK
6 Intervjuguide
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde