de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Antimicrobial peptides: a quantitative analysis of Anoplin-analogous peptide effect on virulence-associated invasiveness, biofilm formation, and motility of multidrug-resistant Salmonella Typhimurium
Item is

Ophav

 Ophav:
Hansen, Tania Vinding1, Forfatter
Thomsen, Line Elnif1, Vejleder
Ifrah, Dan1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:7002              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Since the discovery of the penicillin in 1928, an immense and improvident consumption of antibiotics has induced a dire situation of increasing, antimicrobial resistance, currently challengingthe human and veterinary pharmacotherapy. The underlying resistance mechanisms are multifarious, and additionally it has been observed that treatment with sub-inhibitory doses of antimicrobial therapeutics may trigger an up-regulated transcription of virulence-associated genes. Attempting to dispose of the problem of resistance, the pharmaceutical industry has now turned its attention to potentially antibacterial alternatives such as antimicrobial peptides, which is a large, assorted group of molecules with a number of features making them eligible candidates for furthermedicinal development. Based on the promising, therapeutic potential of these peptides, particularly against multidrugresistantbacteria, the objective of this study was to test six Anoplin-deriving peptides for potential, antibacterial effect. Anoplin is an antimicrobial peptide proven to be active against specific gramnegative bacteria. Hence, the six derivatives were tested at sub-inhibitory doses on three virulenceassociated features of the gram-negative, multidrug-resistant bacterium, Salmonella entericaserovar Typhimurium. The three features in question were host cell invasiveness, biofilm formation, and motility. During in vitro cell invasion assays only the wild-type bacterium was exposed to sub-inhibitory doses of the six peptides, whereas biofilm- and motility assays included peptide-exposure not only of the wild-type but also of four available knock-out mutants. Test results disclosed a significantly increased invasiveness of the wild-type and an increased tendency of biofilm formation of all five bacterial strains upon sub-inhibitory peptide exposure, suggesting an up-regulation of virulence-associated genes. Swimming motility patterns wereunaffected. The virulence-promoting properties indentified by this study do however not exclude the possibility that the peptides may still possess qualities of antibacterial nature. Disclosure of suchpotential may be achieved by supplementary, experimental trials.Attempting to reduce the experimental budget and -time consumption, a new plating technique for cfu/ml determination of serial dilutions was attempted on 120x120 mm square Petri dishesduring in vitro cell invasion assays. Providing countable colonies and noteworthy reductions in the number of plates and the amount of LA required for the assays, the technique shows great potential.However, inconsistency in cfu counts and occasional re-occurrence of clustering colonies necessitate further refinement.
 Abstract: Siden opdagelsen af penicillinen i 1928 har et enormt og letsindigt forbrug af antibiotika induceret en alvorlig situation med stigende antibiotikaresistens, hvilket for tiden udfordrer den humane og veterinære farmakoterapi. Mekanismerne bag resistensudviklingen er mangeartede, og det har blandt andet vist sig, at behandling med sub-inhibitoriske doser af antimikrobielle lægemidler kan medføre en opreguleret transskription af virulens-associerede gener. I forsøg på at komme resistensproblemet til livs har den farmaceutiske industri nu vendt blikket mod potentielle antibakterielle alternativer, såsom antimikrobielle peptider, der er en stor assorteret gruppe af molekyler med en række egenskaber, der har gjort dem til interessante kandidater for videre medicinsk udvikling. På baggrund af disse peptiders lovende terapeutisk potentiale - især overfor multiresistente bakterier, har dette studium haft til hensigt, at undersøge 6 Anoplin-deriverende peptider for eventuel antibakteriel effekt. Anoplin er et antimikrobielt peptid, der har vist sig at være virksomtoverfor visse gram-negative bakterier, hvorfor de 6 derivater blev afprøvet i sub-inhibitoriske doser på den gram-negative, multiresistente bakterie, Salmonella enterica serovar Typhimurium. Effekten af denne eksponering blev evalueret på 3 virulens-associerede egenskaber af bakterien, dvs. bakteriens invasivitet overfor værtsceller, dens evne til at danne biofilm og dens motilitet.Under in vitro celleinvasionsforsøget blev kun vildtype-bakterien eksponeret for subinhibitoriske doser af de 6 peptider, hvorimod biofilm- og motilitetsforsøgene inkluderede peptideksponeringaf både vildtypen og 4 tilgængelige knock-out mutanter.Forsøgsresultaterne påviste en signifikant øget invasionsevne hos vildtypen samt en øget tendens til at danne biofilm hos alle 5 bakteriestammer sfa. sub-inhibitorisk peptid-eksponering, hvilketindikerer en opregulering af virulensgener. Motilitetsmønstrene var upåvirkede. De virulens-fremmende egenskaber, identificeret ved dette studium, udelukker dog ikke, at peptiderne stadig kan besidde kvaliteter af antibakteriel karakter. Sådanne kvaliteter kan belyses vha. en lang række supplerende tests. I forsøg på at nedbringe det eksperimentelle budget og -tidsforbrug blev en ny udpladningsmetode til bestemmelse af cfu/ml af eriefortyndingerne afprøvet i 120x120 mm firkantede Petriskåle under in vitro celleinvasionsforsøget. Eftersom metoden frembragte tællelige kolonier på agaren og mindskede forbruget af Petriskåle og agar, udviser denne stort potentiale. Dog nødvendiggør inkonsistente cfu-tællinger og lejlighedsvise klyngedannelser af kolonier enyderligere finpudsning heraf.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
hele_opgaven.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:40011:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2011
 Sider: 61 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin, Final semester, Afsluttende semester, Mindre Husdyr
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde