de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Prevalence of arthrosis in the hip joint of small breed dogs: and correlation between dysplasia grade and clinical signs in Cairn Terriers
Item is

Ophav

 Ophav:
Fuglede, Stine1, Forfatter
Arnbjerg, Jens1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:7002              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The objectives of this study were to determine the prevalence of arthrosis in the hip jointof small breed dogs (dogs where the breed weigh less than 15 kg), and to investigate thecorrelation between hip dysplasia grade according to the Fédération CynologiqueInternationale (FCI) criteria and signs of pain and arthrosis in the hip joint in a group ofCairn Terriers.Method: The prevalence of arthrosis in the hip joint of small breed dogs were investigatedby evaluating all radiographs of small breed dogs which included the pelvis inventrodorsal projection taken at Department of Diagnostic Imaging, Faculty of LifeSciences, University of Copenhagen (DDI) in the period from January 2004 to December2008 (study A).The correlation between hip dysplasia grade according to the FCI criteria and signs ofpain in the hip joint were investigated by means of a questionnaire mailed to all ownersthat had had a Cairn Terrier officially evaluated by Danish Kennel Club (DKK) (studyB). The correlation between official hip grade and signs of arthrosis in the hip joint wereinvestigated by offering a radiographic evaluation of the hip to the same group of CairnTerriers if it was at least 1½ year since they had been officially evaluated for hipdysplasia by DKK (study C).Results: Study A: 229 small breed dogs comprising 40 breeds were evaluated, and 13had arthrosis in the hip joint. The prevalence of arthrosis among the dogs radiographedwas 5.7%. For those breeds that were represented by 5 or more dogs, the prevalenceamong the dogs at risk was calculated. Dogs were considered at risk if they were of theinvestigated breeds and had visited DDI in the period from 2004 to 2008. The prevalenceof arthrosis in the hip joint among the dogs at risk was 0.5%. Study B: 27 Cairn Terrierswere included in the investigation of the correlation between signs of pain in the hipjoint and official hip joint grade. It was not possible to show a statistically significantcorrelation between signs of pain in the hip joint and official hip joint grade. Study C: 15of these Cairn Terriers were evaluated for the development of arthrosis in the hip jointas well, and only 1 dog had developed coxarthrosis. It was not possible to show astatistically significant correlation between official hip dysplasia grade and radiographicvisible signs of arthrosis in the hip joint.The results indicate that arthrosis in the hip joint does occur in small breed dogs but theprevalence is low. The fact that it was not possible to show a statistically significantcorrelation between official hip dysplasia grade and clinical signs of hip dysplasia inCairn Terriers suggests that the correlation between hip grade according to the FCIcriteria and the development of clinical signs of hip dysplasia is weak for this breed.With the current knowledge the introduction of a routine screening for hip dysplasia insmall breed dogs cannot be recommended.
 Abstract: Formålet med dette studie var at bestemme prevalensen af artroser i hofteleddet på småhunderacer (hunde, hvor racen vejer mindre end 15 kg), samt at undersøge korrelationenmellem hofteledsstatus bedømt i henhold til kriterierne fra Fédération CynologiqueInternationale (FCI) og henholdsvis tegn på smerter og artroser i hofteleddene på engruppe af Cairn Terriere.Metode: Prevalensen af artroser i hofteleddet på små hunderacer blev undersøgt ved atevaluere alle røntgenbilleder af små hunderacer, der inkluderede pelvis i ventrodorsalprojektion taget på Billeddiagnostisk afdeling, Institut for Mindre Husdyr, Det BiovidenskabeligeFakultet, Københavns Universitet (DDI) i perioden fra og med 2004 til ogmed 2008 (studie A).Korrelationen mellem hofteledsstatus i henhold til FCI-kriterierne og tegn på smerte ihofteleddet blev undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle ejere,der havde fået en Cairn Terrier officielt evalueret for hofteledsdysplasi hos DanskKennel Klub (studie B). Korrelationen mellemofficiel hofteledsstatus og tegn påarthrose i hofteleddet blev undersøgt ved at tilbyde en røntgenologisk evaluering afhofteleddet til den samme gruppe Cairn Terriere, hvis det var mindst 1½ år siden de varblevet officielt evaluret for hofteledsdysplasi hos DKK (studie C).Resultater: Studie A: 229 hunde af lille race omfattende ialt 40 racer blev vurderet, og 13havde artroser i hofteleddet. Prevalensen af artroser blandt hunde, med et røntgenfotografider inkluderede pelvis var 5,7%. For de racer, der var repræsenteret med 5 ellerflere hunde, blev prevalensen blandt hunde med risiko for at have udviklet artroserberegnet. Hunde blev vurderet til at være i risiko for at have udviklet artroser, hvis detilhørte en race der var repræsenteret med 5 eller flere hunde og havde haft en konsultationpå DDI i perioden 2004-2008. Prevalensen af artroser i hofteleddet blandt hunde irisiko for at have udviklet athroser var 0,5%. Studie B: 27 Cairn Terriere deltog iundersøgelse af korrelation mellem tegn på smerter i hofteleddet og officiel hofteledsstatus.Det var ikke muligt at påvise en statistisk signifikant korrelation mellemofficiel hofteledsstatus og kliniske tegn på smerte i hofteleddene.Studie C: 15 af CairnTerrierene fra spørgeskemaundersøgelsen blev radiografisk vurderet for tegn påartroser i hofteleddene, og kun 1 hund havde udviklet artroser. Det var ikke muligt atpåvise en statistisk signifikant korrelation mellem officiel hofteledsstatus og radiografiskpåviselige tegn på artroser i hofteleddene.Resultaterne fra disse studier viser at små hunderacer får artroser i hofteleddene, men atprevalensen er lav. Det faktum, at det ikke var muligt at påvise en statistisk signifikantkorrelation mellem officiel hofteledsstatus og kliniske tegn på hofteledsdysplasi i CairnTerriere, antyder at korrelationen mellem hofteledsstatus bedømt efter FCI-kriterierneog kliniske tegn på hofteledsdysplasi er svag hos Cairn Terriere. Med den nuværendeviden kan en iværksættelse af rutinemæssig screening af små hunderacer for hofteledsdysplasiikke anbefales.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Stine_Fuglede_-_speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31903:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2010
 Sider: 53 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin, Final semester, Afsluttende semester
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde