de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Sæt medicin på skemaet
Item is

Ophav

 Ophav:
Ager, Henriette Ester1, Forfatter
Voetmann Christiansen, Frederik2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7016              
2[Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet], København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: undervisningsmateriale, didaktik, pædagogik, dannelse, sundhedsvæsenets udvikling, skolens sundhedsundervising
 Abstract: Baggrund: Skole-medicinprojektet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Institut for Farmacis Afdeling for Samfundsfarmaci har taget initiativ til at få sat rationel anvendelse af medicin på dagsordenen i den danske folkeskole. Årsagen til projektet var bl.a., at børn udviser en stadig større grad af autonomi i forhold til brugen af medicin, og derfor er det vigtigt at sikre at børn og unge får et fornuftigt forhold til og anvendelse af medicin, da deres grundlæggende medicinvaner i barndommen overføres til deres voksenliv.

Formål: Specialets formål har været at udarbejde og afprøve et undervisningsmateriale for elever og lærere i den danske folkeskole med henblik på at fremme udviklingen af handlekompetence i forbindelse med rationel anvendelse af medicin.

Metode: Ved at tage udgangspunkt i en evaluering af undervisningsmateriale fremstillet til farmaceutstuderende i forbindelse med deres studierelaterede gæsteundervisning på skolerne, det oprindelige finske forskningsprojekt og inddragelse af forskningslitteratur samt en defineret teoretisk læringsramme, er der konstrueret et konkret undervisningsmateriale henvendt til de danske folkeskolelærere på mellemtrinnet (5.-6.klasse) og udskolingen (7.-9.klasse). Tre folkeskolelærere fordelt på 5 klasser anvendte materialet og blev efterfølgende interviewet enkeltvis i et semistruktureret interview, som blev transskriberet og analyseret. Enkelte af klasserne gav desuden en skriftlig feedback på undervisningen og undervisningsmaterialet.

Resultater: Der blev udviklet et undervisningsmateriale bestående af lærervejledninger og elevhæfter henvendt til forskellige klassetrin. Materialet blev afprøvet i praksis og alle tre involverede lærere og et stort flertal af eleverne vurderede materialets legitimitet og brugbarhed i et fremtidsperspektiv. Der var en høj grad af tilfredshed både blandt lærere og elever, som fandt materialet vedkommende og udfordrende i både faglig, social og pædagogisk henseende.

Konklusion: Dette speciale har bekræftet, at der er et stort behov og interesse for en videreudvikling af det foreliggende undervisningsmateriale, således at det i fremtiden kan indgå som et muligt obligatorisk element i sundhedsundervisningen i den danske folkeskole og derved fremme udviklingen af handlekompetente børn og unge i forhold til rationel anvendelse af medicin.
 Abstract: Background: The School-medicine project of the Department of Social Pharmacy within the Faculty of Health Sciences Institute for Pharmacy has taken the initiative to bring the rational use of medicines on the agenda in the Danish elementary schools. The reason for the project was that children exhibit a still greater degree of autonomy in relation to the use of medication. It has been important to ensure that children and young people have a reasonable approach to and use of medications, as their basic medication habits in childhood will pass to adulthood.

Objective: The aim of the thesis was to develop and test an educational material for students and teachers in the Danish elementary schools in order to encourage the development of action competence in rational use of medicines.

Methods: An evaluation of the educational materials designed for pharmacy students in their study-related guest teaching at the schools led to the development of a specific educational material aimed at the Danish school teachers of the 5th-6th grade and of the 7th-9th grade. It was constructed from the original research project from Finland, research literature and a defined theoretical learning framework. Five classes and three school teachers used the material and the teachers were subsequently interviewed individually in a semi-structured interview that was transcribed and analyzed. Some of the pupils also gave a written feedback on teaching and learning material.

Results: The developed teaching material consisted of teacher guides and student booklets targeted at different grade levels. The material was tested in practice and all three teachers involved and a large majority of the students assessed the material's legitimacy and usefulness for future use. There was a strong satisfaction among both teachers and students who found the material relevant and challenging in both academic content, social and educational terms.

Conclusion: This thesis confirmed that there is great need and interest for the further development of teaching material, so that in future it may be a possible mandatory element of health education in the Danish elementary schools, thus promoting the development of action competent children and young people in relation for the rational use of medicine.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2012
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31298:4
 Type: Speciale
Alternativ titel: et konkret bud på fremtidens undervisningsmateriale til brug for lærerne i den danske grundskole
Alternativ titel: Medicine on the schedule
Alternativ titel: a specific proposal for the future educational materials for teachers in the Danish elementary schools
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2012-04-23
 Sider: 114 s.
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Farmaceut cand. pharm.
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde