de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Interacting effects of land use and landscape context on wild bees (Apoidea) in Canterbury, New Zealand
Item is

Ophav

 Ophav:
Jacobsen, Lasse Bech1, Forfatter
Sigsgaard, Lene1, Vejleder
Howlett, Brad1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Vilde bier, landskabssammensætning, New Zealand, arealanvendelse, urbanisering, Bombus, Lasioglossum, Leioproctus
 Abstract: Background: There is a worldwide concern about anthropogenic causes of wild bee declines and in many regions of the world, little is known about how specific land use practices, such as agriculture and urbanization, influence the diversity and abundance of wild bees. This study assessed the impact of anthropogenic activities on wild bees (Apoidea) in the central Canterbury Plains on the Southern Island of New Zealand in a predominantly intensive agricultural area. Wild bee abundance and diversity in three land use classes (towns, pastures and riparian areas) were studied and the data was considered with respect to the spatial scale of landscape context. Landscape context was expressed as the proportion of semi-natural habitat and for linear landscape features as hedge density. Both were quantified within each of three radii (250, 500 and 750 m). Data for species richness of flowers were recorded in relation to wild bee abundance and diversity. Wild bees were sampled with pan traps in a total of 54 traps, during a period of five summer days. The study was designed as a block design with three blocks. Inside each block were traps close to one of the major rivers (Selwyn, Waimakariri and Rakaia), six in each of the three land use classes (town, pasture and riparian area). Traps sampled overall 17 100 wild bee specimens, which consisted of three major genera Lasioglossum (97%), Leioproctus (1.8%) and Bombus (1.1%). Principal findings: Four hypotheses were tested; (I) Land use class will have significant effect on abundance and diversity of wild bees. Overall mean abundance of wild bees was significantly higher in pastures and riparian areas than in towns, mainly caused by a higher number of Lasioglossum spp. (hereafter Lasioglossum). The genus Leioproctus had a higher abundance in pastures than in riparian areas. Pastures had a similar diversity as the two other land use classes, with diversity being higher in towns than in riparian areas. (II) Diversity and abundance of wild bees are positively correlated with the proportion of the surrounding semi-natural habitat. It was confirmed in the case of the abundance of Lasioglossum which was positively affected by the proportion of semi-natural habitat in riparian areas. For Leioproctus and Bombus there were no correlations. (III) Wild bee abundance and diversity within the three land use classes respond differently to the landscape context. Only for the abundance of Lasioglossum was there an interacting effect of proportion of semi-natural habitat and land use. This was probably because the abundance of Lasioglossum in riparian areas was positively correlated with the percentage of semi-natural habitat but not in pastures and towns. For the genera Leioproctus and Bombus there were no interacting effects. (IV) Different genera of wild bees respond to the landscape context at different spatial scales in the different three land use classes. Abundance of Lasioglossum was found to be responding to the proportion of semi-natural habitat at all spatial scales tested. The model fit was highest at a radius of 750 m. For the genera Leioproctus the model with the best fit was at a spatial scale of 500 m. Also the diversity index was found to be responding to the proportion of semi-natural habitat at spatial scales, but the index was of limited use mainly because of limitations in interpretability. The genus of Bombus was not found to be responding to the proportion of semi-natural habitat at any spatial scales tested.Conclusion: The results suggest that pastures can, under the current level of agricultural management, provide a habitat for wild bees in the central Canterbury Plain. These findings indicate that current agricultural management may not lead to a decline of wild bees in agroecosystems; instead it may reduce the diversity with an increase in abundance of the most resilient bee sub-genera and a decline of the more specialized species. The abundance of two (Lasioglossum and Bombus) out of three genera were lower in towns, which may indicate that essential factors are limited in these areas subjected to increasing urbanization but could also be caused by the lower visibility trap for the bees, due to e.g. hedges, buildings and trees.
 Abstract: Baggrund: På trods af den globale bekymring for en menneskeskabt nedgang i bestanden af vilde bier, er der en begrænset viden om, hvordan specifikke arealanvendelser, såsom landbrug og urbanisering, påvirker diversiteten og forekomsten af vilde bier. Dette studie undersøgte indflydelsen af menneskabte aktiviteter på vilde bier (Apoidea) i den centrale del af Canterbury Plains på Sydøen af New Zealand i et område domineret af intensivt landbrug. Det blev undersøgt om forskellige arealanvendelser (græsningsenge, landsbyer og flodbreder) og landskabets sammensætning har betydning for vilde biers forekomst og diversiteten. Landskabssammensæt-ningen, her udtrykt som andelen af seminaturligt habitat og for lineære landskabs elementer, tætheden af hegn, blev opgjort indenfor tre opmålte radier (250, 500, 750 m). Yderligere blev data indsamlet for artsrigdom af blomster i forhold til forekomsten af vilde bier. I alt 54 fælder, 18 stk. fordelt på hver arealanvendelse, indsamlede totalt 17.196 vilde bier, bestående af tre overordnede slægter Lasioglossum (97%), Leioproctus (1,8 %) og Bombus (1,1 %). Hovedresultater: Fire hypoteser blev testet; (I) Arealanvendelsen vil have signifikant effekt på forekomsten og diversiteten af vilde bier. Det gennem-snitlige antal individer af vilde bier var signifikant højere på græsningsenge og ved flodbredder end i landsbyer, hovedsagelig på grund af en højere forekomst af Lasioglossum. Slægten Leioproctus havde en signifikant højere forekomst i græsningsenge end ved flodbredder. Diversiteten af vilde bier i græsningsenge var ikke signifikant forskellig fra de to andre typers arealanvendelses. Der var en højere diversitet i landsbyerne end flodbredder. (II) Vilde biers diversitet og forekomst vil være positivt korreleret med andelen af det omgivende landskabs seminaturlige habitat. Hypotesen blev bekræftet i tilfældet af slægten Lasioglossum, hvor forekomsten var positiv korreleret med andelen af seminaturligt habitat ved flodbreder, hvorimod for Leioproctus og Bombus var der ingen korrelation. (III) Forekomsten og diversiteten af vilde bier i hver af de tre arealanvendelser vil blive påvirket forskelligt af landskabets sammensætning. Kun forekomsten af Lasioglossum blev fundet vekselvirkende med andelen af seminaturligt habitat og arealanvendelsen. Hvilket muligvis skyldtes at forekomsten af Lasioglossum ved flodbredder var positivt korreleret med andelen af seminaturligt habitat, men ikke for de to andre arealanvendelser. For Leioproctus og Bombus blev der ikke observeret nogen vekselvirkninger. (IV) De tre slægter af vilde bier vil reagere på effekten af landskabets sammensætning ved forskellige afstande i de forskellige arealanvendelser. Forekomsten af Lasioglossum blev fundet at være mest påvirket at andelen af seminaturligt habitat i en radius af 750 m, hvorimod for slægten Leioproctus var forekomsten påvirket af seminaturligt habitat i en radius af 500 m. Også diversitet var påvirket af andelen af seminaturligt habitat ved forskellige radier, men indekset var af begrænset anvendelighed hovedsageligt grundet fortolknings problemer. Slægten Bombus blev fundet ikke at reagere på andelen af seminaturligt habitat ved de afstande som blev undersøgt.Konklusion: Resultaterne peger på at græsningsenge, under det nuværende niveau af landbrugsdrift, kan virke som habitat for vilde bier i det centrale Canterbury Plains. Hvilket indikerer at det nuværende niveau af landbrugsdrift muligvis ikke vil føre til tilbagegang af vilde bier i landbrugsøkosystemet, men måske i stedet vil reducere diversiteten, ved at forøge forekomsten af de mest tilpasningsdygtige bi arter og reducere forekomsten af de mest specialiserede arter. At forekomsten af bier i landsbyer var lavere for to (Lasioglossum og Bombus) af de i tre slægter kunne indikere en begrænset adgang til ressourcer i disse områder, grundet en øget urbanisering. Men kunne også skyldes en nedsat synlighed af fælder for bier, i landsbyer på grund af flere hegn, bygninger og træer.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31257:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2012
 Sider: 96 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Jordbrug og Økologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Horticulture, Hortonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde