de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  International benchmarking af dansk landbrug ved anvendelse af Data Envelopment Analysis (DEA): med fokus på svineproduktionen
Item is

Ophav

 Ophav:
Fabricius, Ole1, Forfatter
Nielsen, Kurt1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: Data Envelopment Analysis (DEA), Konkurrenceevne, Svineproduktion
 Abstract: Resumé Da danske landmænd er udsat for international konkurrence er det særdeles relevant at kvantificere i hvor høj grad produktionen af svin er konkurrencedygtig sammenlignet med andre europæiske lande. Da Tyskland er den vigtigste konkurrent er fokus rettet herpå også ud fra det faktum, at der sker en væsentlig eksport af svinekød og levende svin fra Danmark til Tyskland. Ved anvendelse af et omfattende datasæt fra FADN-data i EU Kommisionen, er der i nærværende speciale analyseret på individdata fra Nordeuropæiske landbrug. Data som primært består af monetære størrelsvariabler er fra FADN standardiseret således, at sammenligninger på tværs af de syv udvalgte lande er muligt. Evalueringen af de specialiserede svinebedrifter i Danmark sker ved anvendelse af benchmarking metoden Data Envelopment Analysis (DEA). Derved sikres en holistisk tilgang til data, og der anvendes en totalbetragtning af det aggregerede antal bedrifter. Best practice er den front af mest efficiente bedrifter fra de syv lande, som der benchmarkes op imod. Ud fra DEA metoden konstrueres efficiensfigurer og beregnes efficiensscore ved hjælp af tre forskellige DEA modeller. Her er særligt taget højde for efficiensscorens påvirkning fra lønomkostninger og omkostningerne til kapitalforrenting, dvs. hvordan disse inputs påvirker konkurrenceevnen. Dernæst er der i second stage analysen anvendt lineær regression ved brug af en dummy variabel. Formålet er at finde variabler der er korreleret med efficiensscoren. Statistiske tests afgør hvorvidt der kan fastlægges signifikante estimater i regressionerne, og desuden bestemme den separate effekt der skyldes Danmark. Hovedkonklussionen når der sammenlignes med Tyskland, er at Danmarks relative efficiensscore er væsentligt negativt belastet af de høje danske lønninger og omkostningerne til kapitalforrentningen. Grundlæggende er specialets hovedkonklusion ikke overraskende, men når resultaterne er relevante er det fordi DEA analysen kvantificerer i hvilken grad danske svineproducenter skal forbedre deres performance for at komme på niveau med Tyskland. For second stage analysen er der indikationer på, at forskelle i danske bedrifters betalte renter kan være korreleret med efficiensscoren. Der er ud fra diskussionen af DEA modellerne et muligt modelproblem der vurderes at undervurdere effiiensen for de danske smågriseproducenter, idet output ikke er opdelt i smågrise og slagtesvin.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:24286:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011
 Sider: 115 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde