de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Nakskov indrefjord: opfyldelse af internationale forpligtelser ved ændringer af arealanvendelsen i oplandet
Item is

Ophav

 Ophav:
Overgaard Kristensen, Klaus1, Forfatter
Vejre, Henrik1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Survey results from 1989 to 2003 shows, that Nakskov Innerfjord are nutrient loaded in a way that the obligations in the Waterframe Directive of the EU, in the Bird protection Directive of the EU and in the RAMSAR-convention can not be fulfilled. Beside that the streams in the upland to Nakskov Innerfjord is far from fulfilling the objectives, and therefore have to be essentially improved before the year 2015 to live up to the demands in the Waterframe Directive of a “good condition”. The nutrient load of the Innerfjord comes from agriculture, industry and the waste water from the scattered buildings in the upland. 80 % of the admission of nitrogen to the Innerfjord and 20 % of the admission of phosphorus come from the agricultural areas in the upland. The purpose of this assignment is to look upon how changes in the area-use can reduce mainly the admission of nitrogen and secondary the admission of phosphorus to the Innerfjord. Changes in the area-use could for example be to re-establish “wet areas” to improve the physical conditions in the streams by making loops in the courses or to carry out nutrient-reducing measures to the agricultural areas in the upland. The upland to Nakskov Innerfjord is divided into 3 partprojects, where in each partproject there will be made calculations of nitrogen-reduce and phosphorus-detain. There will also be made valuations of the consequences of the plant- and wildlife. Beside that, there will be made a rough economic calculation of the expenses in each partproject. A study of the plot owners will be made to examine the plot owner’s attitude towards naturerestoration. Project 1 includes many of the streams in the upland, where the environment of the water has to be improved strongly. To improve the physical conditions, there either has to be made restorations of some streams or changes in the regulations of the streams. The chemical conditions can be improved by making voluntary arrangements, with economic incentives, with the farmers, for example by establishing “after-crops”, with a deep rootgrowth, on agricultural areas with grain. If Project 1 must reduce the admission of nitrogen with 32,4 % it would be necessary to establish after-crops, with a deep rootgrowth, on agricultural areas with grain, on 22,6 % of all agricultural areas in the upland. That would be a public expense for approx. 1,75 mill. DKR every year in contributions. Project 2 is a re-establishment of a “wet area” in the drained area of Avnede Strand. The re-establishment will mean that approx. 280 ha of agricultural land must be involved. The “wet area” would be a benefit for the plant- and wildlife, and will reduce the admission of nitrogen to the Innerfjord with approx. 8,6 %, and the admission of phosphorus with approx. 7,1 %. The expenses of the establishment of the “wet area” would be approx. 80 mill. DKR in acquiring the land, the new pumping stations and the embankments. Project 3 is a re-establishment of a “wet area” in the drained area of Lammehave Strand. The re-establishment will mean that approx. 400 ha of agricultural land must be involved. The “wet area” would be a benefit for the plant- and wildlife, and will reduce the admission of nitrogen to the Innerfjord with approx. 13,4 %, and the admission of phosphorus with approx. 11,3 %. The expenses of the establishment of the “wet area” would be approx. 122 mill. DKR in acquiring the land, the new pumping stations and the embankments. The conclusion are, that there have to be a minimum of 32,4 % reduction in the admission of nitrogen to the Innerfjord, if the international obligations must be fulfilled. In the admission of phosphorus to the Innerfjord, there has to be a minimum of 30 % reduction. Beside that, the physical conditions of the streams have to be improved. Project 1, or a similar project, must be carried out before 2015. Project 2 and/or Project 3 can optionally be carried out after 2015. The plot owners are not totally rejecting the idea of a naturerestoration-project. The plot owners in the Project 2-area are less rejective, thanthe plot owners in the Project 3-area.
 Abstract: Overvågningsresultater fra 1989 til 2003 viser, at Nakskov Indrefjord er næringsstofbelastet i en sådan grad, at forpligtelserne i EU’s Vandrammedirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv og i RAMSAR-konventionen i øjeblikket ikke kan opfyldes. Desuden er vandløbene i oplandet til Nakskov Indrefjord langt fra at opfylde de fastsatte målsætninger, og skal derfor forbedres væsentligt inden år 2015 for at leve op til Vandrammedirektivets krav om en god tilstand. Næringsstofbelastningen af Indrefjorden stammer bl.a. fra landbruget, industrien og spildevandet fra den spredte bebyggelse i oplandet. 80 % af det tilførte kvælstof til Indrefjorden og 20 % af det tilførte fosfor stammer fra landbrugsarealerne i oplandet. Opgavens formål er, at se på hvordan ændringer af arealanvendelsen i oplandet kan reducere hovedsagligt kvælstoftilførslen og sekundært fosfortilførslen til Indrefjorden. Ændringer af arealanvendelsen kunne eventuelt være at genoprette vådområder, at forbedre vandløbenes fysiske forhold ved at lave slyngede forløb eller at iværksætte næringsstofreducerende tiltag på landbrugsarealerne i oplandet. Oplandet til Nakskov Indrefjord inddeles i 3 delprojekter, hvor der i hvert delprojekt bliver lavet beregninger af kvælstoffjernelse/-reducering og fosfortilbageholdelse. Der bliver også lavet en vurdering af konsekvenser for fugle-, dyre- og plantelivet i de enkelte projektområder i tilfælde af en gennemførelse. Desuden bliver der lavet et økonomisk overslag over udgifterne til delprojekterne. En lodsejerundersøgelse bliver foretaget for at undersøge lodsejernes holdninger overfor naturgenopretning. Projekt 1 omfatter mange af vandløbsstrækningerne i oplandet, hvor vandmiljøtilstanden skal forbedres kraftigt. For at forbedre den fysiske tilstand skal der enten foretages reguleringer af visse vandløbsstrækninger eller laves vandløbsregulativændringer. Den kemiske tilstand kan forbedres ved, at der laves frivillige ordninger med økonomisk incitament for landmændene ved eksempelvis at etablere efterafgrøder med dyb rodvækst på korndyrkede arealer. Hvis Projekt 1 skal reducere kvælstoftilførslen med 32,4 %, vil det kræve, at der etableres efterafgrøder med dyb rodvækst på korndyrkede arealer på 22,6 % af alle landbrugsarealerne i oplandet. Det vil være en offentlig udgift på ca. 1,75 mio. kr. om året i tilskud. Projekt 2 er en genetablering af et vådområde i det tørlagte Avnede Strand. Genetableringen vil betyde, at ca. 280 ha landbrugsjord skal inddrages. Vådområdet vil være til gavn for fugle-, dyre- og plantelivet og vil reducere kvælstoftilførslen til Indrefjorden med ca. 8,6 % og fosfortilførslen med ca. 7,1 %. Udgifterne til etablering af vådområdet vil være på ca. 80 mio. kr. for erhvervelse af jord, nye pumpestationer og dæmninger. Projekt 3 er en genetablering af et vådområde i det tørlagte Lammehave Strand. Genetableringen vil betyde, at ca. 400 ha landbrugsjord skal inddrages. Vådområdet vil være til gavn for fugle-, dyre- og plantelivet og vil reducere kvælstoftilførslen til Indrefjorden med ca. 13,4 % ogfosfortilførslen med ca. 11,3 %. Udgifterne til etablering af vådområdet vil være på ca. 122 mio. kr. for erhvervelse af jord, nye pumpestationer og dæmninger. Konklusionen er, at der skal reduceres minimum 32,4 % af kvælstoftilførslen til Indrefjorden, hvis de internationale forpligtelser skal opfyldes. For fosfor skal der reduceres minimum 30 % af tilførslen til Indrefjorden. Derudover skal de fysiske forhold i vandløbene forbedres. Projekt 1, eller et lignende projekt, skal iværksættes inden 2015. Projekt 2 og/eller 3 kan vælges at gennemføres efter 2015. Lodsejerne er ikke udelukkende afvisende overfor et naturgenopretningsprojekt. Lodsejerne i Projekt 2-området er mindre afvisende end Projekt 3-området.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:19029:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 103 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde