de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Styring og praksis
Item is

Ophav

 Ophav:
Havn, Louis1, Forfatter
Mailand, Mikkel2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: I løbet af særligt det seneste årti er der sket en række markante forandringer i organiseringen og den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen i Danmark (Baadsgaard & Jørgensen 2009: 14-15). Indsatsen har traditionelt være opdelt i en statslig og en kommunal del, hvor de statslige AF-centre havde ansvar for de forsikrede ledige, mens de ikkeforsikrede ledige hørte under de kommunale beskæftigelsesforvaltninger (Jørgensen 2006: 48-49). Efter lange politiske forhandlinger blev det besluttet, at indsatsen over for begge grupper af ledige per 1. januar 2007 skulle samles i 91 jobcentre med et i hver af de nye storkommuner, som var et resultat af strukturreformen (Regeringen 2004: 13). I begyndelsen var hovedparten af jobcentrene delt i en statslig og en kommunal del, men fra 1. august 2009 skete der en fuldstændig kommunalisering af jobcentrene, så kommunerne overtog det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen over for ledige fra begge forsikringsgrupper (Larsen 2009:22-23 & 142). Disse institutionelle ændringer blev ledsaget af en markant forandring i den poitiske styring af beskæftigelsesindsatsen i form af en ny styringsrationalitet samt indførelsen af en række nye styringstiltag. Den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen er siden 1. januar 2007 sket vha. bl.a. differentierede takster for den statslige refusion af kommunernes udgifter til overførselsindkomster, anvendelse af beskæftigelsesplaner for de enkelte jobcentre samt et landsdækkende indrapporteringssystem, hvis tal er offentligt tilgængelige via hjemmesiden www.jobindsats.dk. Alt i alt har dette betydet, at beskæftigelsesindsatsen er blevet underlagt en styring,
der er baseret på ”en detaljeret regulering, en omfattende monitorering og et kontant sanktionerings­ og incitamentssystem.”(Baadsgaard og Jørgensen 2009: 32)
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 4MB
Copyright dato:
2011-10-20
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12981:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: et casestudie af den politiske styrings indflydelse på frontmedarbejdernes arbejdspraksis i et jobcenter
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010-06-01
 Sider: -
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Forord . 3
1. Indledning. 4
1.1. Problemformulering og forskningsspørgsmål . 6
1.2. Specialets opbygning 7
2. Specialets to hovedfænomener 8
2.1. Udviklingen i den politiske styring af beskæftigelsesområdet . 8
2.1.1. Tiden op til Strukturreformen 8
2.1.2. Efter Strukturreformen trådte i kraft .9
2.2. Frontmedarbejderpraksis på beskæftigelsesområdet 14
2.2.1. Karakteren af frontmedarbejderpraksissen og dens betingelser .14
2.2.2. Forandringer i betingelserne for frontmedarbejderpraksissen 16
3. Tidligere undersøgelser og dette speciales bidrag 19
3.1. Oversigt over relevante undersøgelser på forskningsfeltet 19
3.1.1. Implementering af ”Flere i arbejde”.19
3.1.2. Dagligdagsopfattelser i jobcentrenes praktiske virkelighed.20
3.1.3. Måling og styring på beskæftigelsesområdet.21
3.1.4. Konsekvenserne af de institutionelle ændringer på beskæftigelsesområdet 22
3.1.5. IT-systemernes betydning for det psykiske arbejdsmiljø i jobcentrene.23
3.1.6. Opsamling.24
3.2. Dette speciales bidrag til forskningsfeltet
24 4. Teoretisk ramme 26
4.1. Begrundelse for valg af teorier 26
4.2. Præsentation af teorier .28
4.2.1. Mintzberg – maskinbureaukratiet og det professionelle bureaukrati28
4.2.2. Hasenfeld – serviceorganisationer og deres eksistensbetingelser.32
4.2.3. Lipsky - streettevel-bureaukraternes arbejde og arbejdsbetingelser .34
4.2.4. Styringsteknologi-perspektivet - hvordan teknologier muliggør styring 35
5. Tilgang og metodiske refleksioner 38
5.1. Tilgang til problematikken.38
5.1.1. Dette speciales tilgang ift. andre undersøgelser på området 38
5.1.2. Et empiri-drevet snapshot39
5.1.3. Videnskabsteoretisk perspektiv40
5.2. Metodiske refleksioner .41
5.2.1. Valget af casestudie41
5.2.2. Vinkel på casen.42
5.2.3. Dataindsamlingsmetoder .43
5.2.4. Validitet og reliabilitet 45
6. Analyse . 47
6.1. Hvordan den politiske styring påvirker ledelsespraksissen.47
6.1.1. Den overordnede koordinering af arbejdet i jobcentret48
6.1.2. Særlige organisatoriske betingelser for ledelsespraksissen .51
6.1.3. Ledelsespraksissens orientering 52
6.1.4. Ledelsespraksissens kommunikation. 57
6.1.5. Ledelsespraksissens konkrete redskaber. 59
6.1.6. Opsamling 63
6.2. Hvordan ledelsespraksissen påvirker frontmedarbejdernes arbejdspraksis. 64
6.2.1. Prioritering og fokus i arbejdet 65
6.2.2. Indholdet i arbejdet . 68
6.2.3. Diskretion i arbejdet 70
6.2.4. Mentaliteter i arbejdet 73
6.2.5. Flowet i arbejdet 74
6.2.6. Opsamling 76
6.3. Hvordan ledelsespraksissens påvirkning af frontmedarbejdernes arbejdspraksis muliggøres 76
6.3.1. At indsætte en forskel 77
6.3.2. Pålidelig kausalitet og udlægning af kalkuleret hændelsesforløb 78
6.3.3. Styringsteknologiernes forenklinger 79
6.3.4. Alting træder frem i et meningsfuldt lys 81
6.3.5. Baseret på selvstyring og de styredes anknytning. 82
6.3.6. Opsamling 84
7. Diskussion 86
7.1. Den ledelsesmæssige fortolkning af den politiske styring . 86
7.2. Ledelsespraksissens betydning for frontmedarbejdernes arbejdspraksis 88
7.3. Diskrepansen mellem den politiske styrings officielle fokus og fokus i jobcentret . 89
7.4. Ikke-intenderede effekter af den politiske styring. 90
7.5. Generaliserbarheden af specialets resultater 92
8. Konklusion . 94
9. Litteratur. 97
10. English resume 101
11. Bilag . 103
11.1. Bilagsoversigt . 103
11.2. Bilag 1 - Interviewguides. 103
11.3. Bilag 2 - Observationsguide 106
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde