de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Fremtidens urbane grønne områder
Item is

Ophav

 Ophav:
Nagstrup Jensen, Jakob1, Forfatter
Konijnendijk, Cecil1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: What does the urban green space of the future look like? This is the question attempted to be answered in this Master thesis, using study of scientific literature, expert interviews and foresight research. The reason for addressing precisely the future is that landscape elements are living elements, and that they must last for many years into the future. If a landscape architect would have some idea of what the future might bring, then he/she will know more about future needs are and hence use this information for designing or redesigning green spaces. The assignments main core comprises five theoretical topics important for the future of green space: Urbanism and people, Society, the Individual, Place, and Emotions. The results from analysis and foresighting under these themes are subsequently used to shine light on Green spaces of the future. The five topics have been selected from the conviction that they embrace the most important areas which have an impact on the future of urban green spaces. The Urbanism and people chapter shows that more people will live in cities in the future and that the city’s functions will become even more tangled than they already are today. In the Society text, among other things, can be read about different community types. It is demonstrated that the Knowledge society could very well be succeeded by the Emotional society. This means that people will strive for positive feelings and experiences. Society will also have an increasing amount of advanced technical tools available. The Society chapter also included in-depth analysis of the major social trend, namely that of globalization. Globalization means, among other things that people can buy goods from around the world and are increasingly connected, but it also implies that people will search for a solid ‘home base’ where they can be rooted and have their identity. The chapter on the Individual describes that future people will often live alone and have their own basic needs covered. Good experiences are continuously ‘hunted’. Often preferred is a cosy time, a “hyggestund” in Danish, at a café or other social place rather than at home. Trends like this will bring along more movement in the urban environment, and thus also in urban green spaces. The Place chapter demonstrates that history is important for how a place is experienced. Places must if possible have a clear history, which must be assigned a value . Social experiences are also helping to transform a space into a place, where strong connections people and environment as present. The hunt for experiences and meaning will also be targeted towards good urban green areas. The Green spaces chapter brings the lines of analysis for the five themes together within a ”green” context, attempting to outline how green spaces could be impacted, and how urban green spaces can hold the answer to how future needs can be met. Apart from future theories, the five themes and their impact on green spaces are developed into a series of ”patterns” which can help in evaluating if green spaces are”future proof”. Use of the patterns for green space evaluation is subsequently demonstrated for three selected green spaces in Copenhagen, namely Nørrebroparken, Islands Brygge - Havneparken and Ørestaden – Byparken. These areas were chosen because of their new or at least newer character. The tentative analysis shows that the first two parks are more ”future proof” than the third. This study shows that the future is hard to work with, and even harder to be specific about. Foresighting studies have hardly been applied in landscape architecture, and much can be learnt from better integration of this type of studies. The trends which foresight researchers have outlined are very comprehensive in nature, but therefore also difficult to use and ‘translate’ at a given place. However, overall patterns such as those developed in this study can be used as a tool to support the evaluation of urban green spaces and thus planning and management.
 Abstract: Hvordan ser fremtidens urbane grønne område ud? Det er spørgsmålet som bliver forsøgt svaret i dette speciale. Måden hvorpå opgaven løses er ud fra videnskabelige tekster, ekspert interviews og fremtidsforskning. Årsagen til at netop fremtiden er taget op, er at landskabsarkitektoniske elementer mange gange er levende, og på den måde skal de holde i mange år ud i fremtiden. Ved landskabsarkitekten hvordan fremtiden kommer til at udfolde sig, ved han/hun hvad behovene er, og dermed hvordan det grønne design kan udformes eller ændres.Opgavens omdrejningspunkt består af fem teoretiske emner som har betydning for de fremtidige grønne områder; Urbanisme og Mennesker, Samfund, Individ, Sted og Følelser. Resultaterne fra analyserne og fremtidsforskning under disse temaer er efterfølgende anvendt til at belyse grønne områder i fremtiden. De fem emner er valgt ud fra betragtningen om at de vil omfavne de områder som har indvirkning på fremtidens urbane grønne område. Om Urbanisme og mennesker kapitlet læres der, at flere mennesker kommer til at bo i byerne i fremtiden, og at byens funktioner vil blive endnu mere sammenflettet end de allerede er i dag. I afsnittet Samfundet kan der blandt andet læses om forskellige samfundstyper. Den nye samfundstype, som vil komme efter videnssamfundet, kan meget vel være følelsessamfundet. Det betyder at mennesker vil stræbe efter positive følelser og oplevelser. Samfundet vil også have en stigende mængde af avancerede tekniske redskaber til rådighed. Samfundskapitlet inkluderer også en dybdegående analyse af den store samfunds trend - nemlig globalisering. Globaliseringen betyder blandt andet at mennesker kan købe varer fra hele verden, men det har også den betydning, at mennesker vil søge en fast ”base”, hvor de kan have et hjem og en identitet.I kapitlet Individ bliver der beskrevet at fremtidens mennesker mange gange bor alene, og vil have egne basale behov dækket. Det vil betyde at gode oplevelser søges. Mange gange foretrækkes en hyggestund på en cafe, eller andre sociale steder, frem for private hjem. Trends som denne betyder at flere færdes i det urbane miljø, og dermed også i de grønne urbane områder. Kapitlet Sted viser, at historien er vigtig for, hvordan et sted opleves. Steder skal så vidt muligt have en historie, da stedet så bliver tillagt en værdi. Sociale oplevelser er også med til at gøre et rum til et sted, dette gør at der er stærke forbindelser mellem mennesker og miljø. I søgen efter gode oplevelser og mening, skal gode urbane grønne områder også inddrages.Under overskriften Grønne områder svares der på fremtiden. Forstået på den måde at de grønne områder i byen bærer dele af svaret på hvordan fremtidens behov kan dækkes.Grønne områder kapitlet vil bringe analyserne fra de fem temaer sammen i en ”grøn” kontekst. Her vil blive forsøgt at klargøre hvordan grønne områder vil blive påvirket, og hvordan disse kan være svaret på fremtidens behov. Udover fremtidsteorierne vil de fem temaer og deres indflydelse på de grønne områder laves om til en række mønstre, som kan bruges til at vurdere om et sted er ”fremtidssikret”. Brugen af mønstre på grønne områder bliver efterfølgende afprøvet på tre valgte steder i Købanehavn; Nørrebroparken, Islands Brygge - Havneparken og Ørestaden - Byparken. Disse tre område blev valgt, da de er af ny eller nyere karakter. Analysen viser at de to førstnævnte er mere ”fremtidsklar” end det sidst nævnte område er. Fremtiden er svær at arbejde med, og endnu sværere at være konkret med, som det er afprøvet i denne opgave. Der kan læres meget ved at integrere fremtidsforskningen med landskabsarkitekturen. De tendenser som fremtidsforskere opstiller, er af meget generel karakter, derfor er de også vanskelige at anvende og ”oversætte” på et givent sted. Mønstrene som er blevet udarbejdet her kan blive brugt som et værktøj til at vurdere urbane grønne områder, gennem planlægning og forvaltning.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Jakob.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 7MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12901:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Future urban green spaces
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 108 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde