de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Natura 2000-områder og adækvate konsekvensvurderinger: overholder Danmark habitatdirektivets art. 6, stk. 3?
Item is

Ophav

 Ophav:
Steinsvåg, Joakim1, Forfatter
Anker, Helle Tegner1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: According to the Habitats Directive paragraph 6(3), the national authorities can only agree to a project likely to have a significant effect on a Natura 2000 site, after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site. The Authorities shall base their decision on a scientific assessment, assessing the consequences of the project in view of the site’s conservation objectives. This paper conducts a qualitative analysis of six recent, Danish cases involving projects likely to have an affect on a Natura 2000 site, for which an assessment has been made and permission granted by the authorities. The case analysis examines the adequacy of the assessment as well as the legality of the permission, by applying criteria deduced from a juridical analysis of paragraph 6(3). The juridical analysis is to a large extent based on rulings by the EU Court of Justice. According to the case analysis, none of the assessments are fully appropriate paragraph 6(3) assessments. To a varying degree they do not meet the criteria of adequacy. The reasons of the lack of adequacy are mainly assessments that are not made in the view of the conservation objectives or the criteria for favourable conservation status; lack of or only partly assessment of the consequences regarding some of the sites protected habitats or species; and assessments or conclusions that are not supported by evidence, that lack support in the results of the assessment or are based on part-assessments or part-conclusions characterised by the mentioned inadequacies. The case analysis also shows that the authorities have not, with one possible exception, had the needed documentation to ascertain that the project would not adversely affect the integrity of the site. The reason is in one case that the assessment concludes adverse effects will occur, and in the remaining cases the reasons are the assessments lack of adequacy. An inadequate assessment cannot provide the needed certainty, because there are relevant aspects that have not been appropriately assessed, and therefore cannot ascertain that the projects will not adversely affect the site. On these grounds it can be concluded that Danish authorities in several cases have not observed paragraph 6(3) of the Habitats Directive. The results shall probably be explained mainly by the degree of uncertainty that has prevailed regarding the reach of paragraph 6(3) through many years, and the lack of awareness regarding the same that might still prevail.
 Abstract: I henhold til habitatdirektivets art. 6, stk. 3 kan der kun gives tilladelse til et projekt som risikerer at påvirke et Natura 2000-område væsentligt, efter at den kompetente myndighed har sikret sig, at projektet ikke vil skade områdets integritet. Myndighedens beslutning skal tages på baggrund af en videnskabelig konsekvensvurdering, som vurderer projektets konsekvenser i forhold til områdets bevaringsgrundlag. Denne opgave foretager en kvalitativ analyse af seks, nyere sager fra Danmark, hvor projekter har kunnet påvirke Natura 2000-områder, hvor konsekvensvurderinger er blevet udarbejdet, og hvor der efterfølgende er meddelt tilladelse til projekterne. Caseanalysen undersøger konsekvensvurderingernes adækvans samt lovligheden af den efterfølgende beslutning, ved at anvende krav og kriterier til vurderings- og beslutningsprocessen, som er udledt gennem en juridisk analyse af art. 6, stk. 3. Den juridiske analyse er i høj grad baseret på EU-domstolens fortolkning af direktivet. Analysen viser, at ingen af de seks analyserede art. 6, stk. 3-konsekvensvurderinger er fuldt ud adækvate, men derimod i varierende grad ikke lever op til adækvanskriterierne. Årsagerne til den manglende adækvans er blandt andet vurderinger, som ikke forholder sig til bevaringsmålsætningerne og kriterierne for gunstig bevaringsstatus; manglende eller kun delvis vurdering af projekternes konsekvenser for dele af områdets udpegningsgrundlag; og vurderinger og konklusioner som ikke understøttes af relevant dokumentation, som mangler støtte i de tilgrundliggende delkonklusioner eller som er baseret på delkonklusioner behæftet med en af de nævnte mangler. Analysen viser ligeledes, at myndighederne ikke, med en mulig undtagelse, har haft det fornødne grundlag til at sikre sig, at projekterne ikke ville skade et Natura 2000-områdes integritet. Årsagen er i ét tilfælde, at konsekvensvurderingen konstaterer skadelige virkninger, mens den i de resterende tilfælde er vurderingernes manglende adækvans. En ikke-adækvat konsekvensvurdering vil ikke kunne give den fornødne sikkerhed, da der vil være relevante forhold, som ikke er tilfredsstillende vurderet, så det derfor ikke med rimelig sikkerhed kan afvises, at et Natura 2000-områdes integritet vil skades. Det kan dermed konstateres, at danske myndigheder ved flere tilfælde ikke har overholdt habitatdirektivets art. 6, stk. 3. Resultaterne skal formentlig først og fremmest ses som udtryk for den grad af usikkerhed, der har været omkring art. 6, stk. 3’s rækkevidde indtil de seneste år, og den manglende bevidsthed omkring samme, som måske stadig gør sig gældende.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 993KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12843:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 144 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde