de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Blue mussel cultivation for nitrogen removal in fjords: assessment of an alternative measure to comply with the water framework directive using Odense Fjord as a case study
Item is

Ophav

 Ophav:
Møhlenberg, Sara Julie1, Forfatter
Jacobsen, Brian1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Formålet med dette speciale har været at undersøge om blåmuslinger dyrket på langliner kan udgøre et konkurrencedygtigt virkemiddel i opfyldelsen af miljømålene for fjorde som de er opstillet i Miljømålsloven (Vandrammedirektivet). Specialet indeholder to undersøgelser hvor den første er en afdækning af de morfologiske og miljømæssige betingelser i fjorde for effektiv muslingedyrkning med henblik på forbedring af vandmiljøtilstanden. Den anden undersøgelse, som udgør kernen i specialet, er en statisk model over et muslingebrug i Odense Fjord med henblik på sammenligning af omkostningseffektivitet med de allerede foreslåede virkemidler for fjord-oplandet. I begge undersøgelser anvendes kapaciteten for fjernelse af nitrogen (kvælstof) som sammenligningsgrundlag, da dette er det gængse i Danmark. Resultatet af den første undersøgelse er en identifikation af en række betingelser til fjordenes morfologi og vandskifte som bør være opfyldt for at muslingedyrkning kan anvendes som et effektivt middel til at fjerne kvælstof. Undersøgelsen afsluttes med en vurdering af en række danske fjordes egnethed til muslinge-virkemidlet. Vejle, Flensborg og Skive fjorde vurderes som særdeles velegnede, mens Odense Fjord kun vurderes at have et intermediært potentiale, primært fordi vanddybden er for lav. Resultatet af modelleringen og omkostningsopgørelsen afslører at dyrkningen af blåmuslinger i Odense Fjord med henblik på at fjerne kvælstof er konkurrence-dygtigt med de dyrere virkemidler i fjord-oplandet. Dog vurderes det lave potentiale og de store investeringer at tale imod en etablering af virkemidlet i Odense Fjord. Den opstillede model er generel applicerbar på danske fjorde. En model-kørsel for Flensborg fjord viser, at virkemidlet her er langt mere omkostningseffektivt og sandsynligvis med succes der ville kunne indgå i en regional indsatsplan. I specialet er anvendt en udpræget tværvidenskabelig tilgang indeholdende litteraturundersøgelser, interview, udtræk og analyse af miljødata fra databaser, en markedsundersøgelse og ikke mindst opstilling af en steady-state model kombineret med en velfærdsøkonomisk opgørelse af omkostninger. De mange metoder har har til tider været svære at overskue men vurderes at have været nødvendige for at kunne svare på de stillede spørgsmål. Analyserne, resultaterne og de spørgsmål, der rejses igennem opgaven udgør et solidt grundlag for videre undersøgelser af virkemidlet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12806:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2007
 Sider: 97 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: The Master of Science Programme in Environmental and Natural Resource Economics, Environmental and Natural Resource Economics
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde