de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kirkegården: et rum i forandring
Item is

Ophav

 Ophav:
Lind, Tina Brix1, Forfatter
Guldager, Susanne1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This study wants to investigate the use of cemeteries today, namely howthe existing cemetery, in an urban context, considers modern needs. Thechanging view on death and burial in our time means that the existingframes which consider former norms, rituals and expressions, do notmeet our needs sufficiently. The purpose of this investigation is to examinewhether we find the existing urban cemetery suitable for today’suse and to examine which elements we find essential in our time.This thesis consists of a theoretical part, a quantitative survey and acomparison between theory and practical results. The conclusion on theessential need of certain elements in using the cemetery today formsthe basis for the final proposal, which suggests substantial issues for thefuture planning of the cemetery.The survey includes a research of several sociological and historicalworks on how modern man handles death, burial and sorrow as well asworks on certain exemplary cemeteries, representing ways of approachingand shaping this ‘garden of death’ through different times. Thethesis also describes three cemeteries each representing alternative waysof approaching the changing needs of times: Vestre Kirkegård, Copenhagen(1870-1883), Skogskyrkogården, Stockholm (1915-1940), andMariebjerg Kirkegård, Gentofte (1926-1936). As to Vestre Kirkegård, ithas been the object for the user survey performed by a quantitative method.The survey shows how the place today is used by both grave visitorsand visitors with recreative purposes. The investigation concludes, inten suggestions, how the future cemetery should consider needs of todaydue to the importance of landscape architectural terms. Consequentlythree examples of these suggestions note that: The cemetery shouldprovide certain recognizable elements through traditional symbolism.Secondly, the feeling of nature plays an important role, due to the meansof vegetation and hereby the visibility of the changing of the seasons.Thirdly, the element of water is assessed to have great symbolic meaning,especially at a cemetery of multiplicity it becomes a life-affirmingelement symbolizing the common metaphysical layer in a place of suchgreat importance. The user survey significantly shows how combinationsbetween certain park and nature elements can renew the cemetery- thus creating a positive constructiveness towards the perception of theterms of life and death.The conclusion is that the urban cemetery today has different purposescompared to the traditional concept of a cemetery. Today it is still a sacredplace for mourners, but also a place for recreation and meditation,meeting the need of feeling a sense of belonging – something of greatvalue in a modern hectic time.
 Abstract: Ønsket med dette speciale er at undersøge brugen af kirkegården i vortid. Særligt i hvilket omfang den eksisterende kirkegård i en bymæssigsammenhæng imødekommer moderne behov. Den ændrede opfattelseaf døden og begravelsen i dag betyder at de eksisterende rammer , hvilkeer skabt ud fra tidligere tiders normer og ritualer, ikke imødekommervores behov tilstrækkeligt. Formålet med denne undersøgelse er at belyse,hvilke elementer vi finder væsentlige på kirkegården i vor tid.Specialet indeholder en teoretisk del, en kvantitativ analyse og en sammenholdningmellem teori og praksis. Udledningen af vor tids grundlæggendebehov for særlige elementer på kirkegården, danner grundlagfor konklusionen. Denne giver et konceptuelt bud på væsentlige elementerfor fremtidens kirkegård.Den teoretiske del af undersøgelsen foretages med afsæt i sociologiskeog historiske værker om dødsopfattelse, begravelse og sorg. Ligeledesindgår værker om enkelte eksemplariske kirkegårde, der repræsentererforskellige landskabsarkitektoniske principper gennemnyere tid. Her indgår: Vestre Kirkegård, København (1870-1883),Skogskyrkogården, Stockholm (1915-1940), og Mariebjerg Kirkegård,Gentofte (1926-1936). Vestre Kirkegård er ligeledes emne forspecialets kvantitative analyse.Ovennævnte analyse viser i hvilket omfang stedet bliver benyttetaf både gravstedsbesøgende og brugere med rekreativt formål. Undersøgelsenskonklusion udgør 10 bud på væsentlige elementer forfremtidens kirkegård. Tre eksempler på disse forslag bemærker at:Kirkegården bør besidde genkendelige elementer i form af traditionelsymbolisme. Dernæst har naturpræget en særlig betydning gennemsynligheden af årstidsskift. Yderligere vurderes vandelementet at havestor symbolsk betydning. Dette livsbekræftende element symbolisereret fælles metafysisk lag i en tid af mangfoldighed. Brugerundersøgelsenviser, hvordan en kombination af park – og naturelementerkan bidrage til fornyelse af kirkegården – og skabe konstruktive rammerfor opfattelsen af liv og død.Det konkluderes at den urbane kirkegård ivor tid har en differentieretbrug sammenlignet med det traditionelle kirkegårdskoncept. Kirkegårdener stadig et ”helligt” sted for den sørgende, men også et sted forrekreation og fordybelse, og for en følelse af genkendelighed og tilhør– afgørende værdier i en moderne og hektisk tid.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_TinaBrixLind.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12740:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 87 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde