de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Søndre havn: et nyt bykvarter i Køge
Item is

Ophav

 Ophav:
Hønnecke, Peter Laust1, Forfatter
Hauxner, Malene1, Vejleder
Lund, Dennis1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This master thesis offers a suggested Master Plan for an industrial area in Søndre Havn (the southern harbour), Køge. On this location, the municipality of Køge wishes to establish a new part of the town with residences, trade and industry, cultural activities and recreational opportunities. The thesis is structured into two main parts; the programme part including background information, preconditions and the conditions of the location, and the proposal part in which the Master Plan is examined. Programme Part The Søndre Havn industrial area covers an area of approx. 14 hectares (35 acres) and is currently made up of industrial buildings and silo plants of various shapes and sizes and is located between the Køge city centre and the bay and the beach. The location offers a great potential for urban development as the area displays an inherent ability to recreate the city’s connection with the bay. Moreover, the area offers a number of characteristic features such as distinct buildings, structures, differencein scale, materials and elements which may be incorporated in this new part of Køge, and thus add to its identity. The challenge is to compose a plan which meets the vision of the municipality to transform Søndre Havn into a new quarter without losing the scenic qualities of the location. Proposal Part The proposal is based on the qualities and current road network of the harbour area which make up the framework for the planning of the new quarter. The proposed solution divides Søndre Havn into three main areas, viz. the Harbour Park, the Residential Area and the Youth Culture Area. The Harbour Park makes up the main feature of the area and comprises the entire waterfront which is set aside as a publicly accessible cultural area with indubitable remains of the area’s time as an industrial harbour. Here, the industrial features, structures and buildings are preserved alongside the Inner Harbour, which for the most part is re-used for public purposes. The Harbour Park connects the city centre and the beach. The innermost part of the Harbour Park is dominated by a culture centre, a cinema and buzzing cafés, and the outer part by the marina as well as beach life and recreation. Throughout the Harbour Park, groups of trees create visual and spatial variation which add a green counterbalance to the preserved large buildings. The introduction of trees to the harbour area underlines the transformed function of the area, from an industrial harbour to a new part of the town. The Residential Area makes up the second main area of the proposed solution, which by contrast to the open character of the waterfront is designed as a dense urban quarter edged between the Harbour Park and littoral meadows. The buildings are arranged in four bars of slender three-storey town houses inspired in part by the old shoulder-to-shoulder town houses of Køge, and in part by the West8 harbour dwellings at Borneo-Sporenburg, Amsterdam. The town houses feature a front door to the street, integrated streetlevel parking, and private roof-top patio. The Youth Culture Area is the third main area. The point of departure is the preserved youth culture centre, to which new buildings and features in the urban space are added – addressing primarily children and adolescents from every part of Køge. The three main areas of the suggested solution are intersected by the old railway tracks which visually and functionally tie together the harbour area and the littoral meadow, thus creating numerous different connections between town and beach. In conclusion, the Master Plan offers a tangible lay-out solution for the future urban area at Søndre Havn which will integrate the beach, the harbour and the town through a combination of public and private spaces and offer easy access to experiences of culture as well as nature.
 Abstract: Denne specialeopgave er et forslag til en helhedsplan for et industriområde på Søndre Havn i Køge. Her ønsker Køge Kommune at skabe en ny bydel med boliger, erhverv, kulturelle aktiviteter og rekreative muligheder. Opgaven består af en programdel med baggrund, planmæssige forudsætninger og stedlige forhold. Herefter følger en forslagsdel, hvor Helhedsplanen gennemgås. Programdel Industriområdet Søndre Havn dækker et areal på ca. 14 ha og består i dag af en blanding af store og små industribygninger og siloanlæg og ligger placeret med Køges bymidte på den ene side og vandet og stranden på den anden. Beliggenheden medfører et stort potentiale for byudvikling, da området rummer muligheden for at genskabe byens kontakt til vandet. Derudover byder området på en række kvaliteter i form af karakteristiske bygningsværker, strukturer, skalaspring, materialer og inventar, som kan give det nye bykvarter identitet. Udfordringen ligger i at udarbejde en helhedsplan, der besvarer kommunens vision om at transformere Søndre Havn til et nyt bykvarter uden at miste stedets landskabelige kvaliteter. Forslagsdel Forslaget tager udgangspunkt i havneområdets kvaliteter og de eksisterende veje, som tilsammen danner rammen for planlægningen af det nye bykvarter. Helhedsplanen inddeler Søndre Havn i tre hovedområder: Havneparken, Boligområdet og Ungdomskulturområdet. Havneparken udgør hovedgrebet i området og består af hele havnefronten, som reserveres til et offentligt åbent kulturområde med tydelige levn fra områdets epoke som industrihavn. Her bevares industrikarakteren, strukturer og bygninger langs Inderhavnen, som primært overgår til offentlige formål. Havneparken forbinder bymidten med stranden. Den inderste del af Havneparken præges af kulturhus, biograf og caféliv og den yderste del af marinaen, strandliv og rekreation. I havneparken skaber parceller af træer visuel og rumlig variation og giver de bevarede storskalabygninger grønt modspil. Introduktionen af træer på havnen understreger områdets funktionsændring fra industrihavn til nyt bykvarter. Boligområdet udgør løsningsforslagets andet hovedområde, der i kontrast til havnefrontens åbne karakter udformes som et tæt kvarter mellem havneparken og strandengen. Bebyggelsen ligger som fi re stænger af smalle byhuse i tre etager og er inspireret dels af Køges gamle byhuse, som ligger skulder ved skulder, og dels af West8´s havnebolig på Borneo-Sporenburg i Amsterdam. Byhuset har fordør på gaden, integreret parkering i gadeniveau og privat uderum på taget. Løsningsforslagets tredje hovedområde er ungdomskulturområdet. Her tages udgangspunkt i det bevarede ungdomskulturhus, og der tilføres bygninger og byrumsfunktioner, der primært henvender sig til børn og unge fra hele byen. De tre hovedområder gennemskæres af de gamle jernbanespor, som visuelt og funktionelt sammenbinder havneområdet med strandengen. Herved skabes der varierede forbindelser mellem by og strand. Alt i alt giver Helhedplanen et konkret forslag til struktureringen af det fremtidige bykvarter på Søndre Havn, der kan integrere stranden, havnen og byen via kombinationen af det offentlige og private rum og med let adgang til både kultur- og naturoplevelser.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_020608.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 9MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12586:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 37 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde