de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Landskabsøkologisk vurdering af den politiske regulering af diffust kvælstof- og fosfortab fra landbruget gennem de sidste 25 år
Item is

Ophav

 Ophav:
Lynn-Pedersen, Suzi Fuglsang1, Forfatter
Vejre, Henrik1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Loss of nutrients from human activities to the aquatic environment is a problem, if the loss is too high. The Danish regulation of the loss of nitrogen (N) and phosphorus (P) from agriculture started in 1985 and so far the regulation has resulted in seven political action plans. It has reduced the agricultural impact on the content of N and P in the watercourses. However, the diffuse run-off from agriculture still poses a problem. The purpose of this thesis is to evaluate if the means for regulating the diffuse sources in the agroecological system, introduced in the above mentioned political action plans, answer their purpose. The problem is examined on the basis of theory and methods of analysis from landscape ecology. The investigation method of this thesis is comprised of literature studies, modelling and document analysis of the seven action plans from the period of 1985 to 2009. The environmental historical context has developed from mainly focusing on national cases of oxygen depletion in inner waters to also implementing EU’s agriculture-, nature- and water policy. The political strategy is throughout the period to reduce the loss of either N or both N and P from agriculture either from point sources or from diffuse sources. The legal subcategory Design, time and areal limitations is the most frequently applied category of means and this indicates a wish for a uniform and general regulation. The means have consistently regulated the input of energy and mass of both N and P to the soil. In addition to that the number of hectare in the ordinary farming practices is also regulated. The nitrogen cycle is further regulated by means of requirements to technical plants concerning NH3-loss and accumulation of organic material in the soil. The fluxes regulated are chosen because the necessary actions are possible for the farmers to implement and the regulations are checkable. The conclusion is that the consistent political strategy about reducing the loss of nutrients from agriculture is reasonable from a landscape ecology point of view. The passed political reduction targets are by contrast considered to deviate from the ideal landscape ecological regulation, since the unbalance will continue to exist as long as the input is too high. The politically chosen means from the action plans has introduced a uniform general regulation. This regulation prevents utilization of some landscape ecological regulation possibilities where the properties of the agroecological system and its composition are utilized in a differentiated regulation to the advantage of the aquatic environment.
 Abstract: Tab af næringsstoffer fra menneskelige aktiviteter til vandmiljøet er et problem, hvis tabet er for højt. Den danske regulering af landbrugets tab af kvælstof (N) og fosfor (P) til vandmiljøet startede i 1985 og har indtil nu ført til syv politiske handleplaner. Det har medført, at landbrugets påvirkning af vandløbenes indhold af N og P er reduceret, men den diffuse afstrømning fra landbruget udgør fortsat et problem. Hensigten med dette speciale er at vurdere, om de indførte virkemidler fra ovennævnte politiske handleplaner, til regulering af diffuse kilder i det agroøkologiske system (landbruget), virker på en hensigtsmæssig måde. Dette problem belyses på baggrund af teori og analysemetoder fra landskabsøkologi. Specialets undersøgelsesmetode udgøres af litteraturstudier, modellering og dokumentanalyse af de syv handleplaner fra perioden 1985 til 2009. Den miljøhistoriske sammenhæng har udviklet sig fra hovedsageligt at fokusere på nationale tilfælde af iltsvind i indre farvande til også at implementere EU’s landbrugs-, natur- og vandpolitik. Den gennemgående politiske strategi er at begrænse landbrugets tab af enten N eller både N og P, enten fra punktkilder eller diffuse kilder. Den juridiske underkategori Anlægs-, tids- og arealmæssige begrænsninger er den hyppigst anvendte kategori af virkemidler og den indikerer et ønske om en ensartet generel regulering. Virkemidlerne har gennemgående reguleret tilførslen af energi og stof til jordbunden for både N og P. Derudover er antallet af ha. i den almindelige landbrugsdrift reguleret. N-kredsløbet er yderligere reguleret, via krav til NH3-tab fra tekniske anlæg og opbygning af organisk materiale i jordbunden. De regulerede flukse er valgt, da virkemidlerne rent handlingsmæssigt er mulige for landmændene at implementere og de er kontrollerbare. Konklusionen er, at den gennemgående politiske strategi om at begrænse landbrugets tab af næringsstoffer er fornuftig landskabsøkologisk set. De vedtagne politiske reduktionsmål vurderes derimod ikke at stemme overens med den ideelle landskabsøkologiske regulering, da ubalancen vil fortsætte, så længe tilførslen er for stor. De politisk valgte virkemidler fra handleplanerne har indført en generel ensartet regulering. Denne reguleringsform forhindrer udnyttelse af nogle landskabsøkologiske reguleringsmuligheder, hvor det agroøkologiske systems egenskaber samt sammensætning udnyttes i en differentieret regulering til vandmiljøets fordel.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Samlet_faerdig.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 10MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12474:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Landscape ecological evaluation of the political regulation of diffuse loss of nitrogen and phosphorus from agriculture during the last 25 years
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 157 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde