de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Foderrationens betydning for metanudledningen fra kvæg: en sammenligning af konventionel og økologisk mælkeproduktion samt kødproduktion
Item is

Ophav

 Ophav:
Karup Olesen, Malene1, Forfatter
Ranvig, Hans1, Vejleder
Nielsen, Nicolaj Ingemann1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The aim of this project has been to analyse, how the methane production in the digestive tract of cattle can be reduced on farm level in Denmark, as cattle contribute to the global warming by releasing large quantities of the greenhouse gas methane produced by methanogens in the digestive tract. This is examined, on the basis of literature studies, in order to analyse, how the feed ration affects the methane production in the digestive tract. Furthermore the most commonly used in vivo methods for measuring the methaneproduction of cattle are mentioned as well as a standard formula by IPCC (2006) and other formulas for estimation of the methane production based on in vivo measurements. To clarify the methane production from different cattle productions a starting point is taken in typical Danish feed rations for nine model animals from organic and conventional milk production and beef production. It was found, that the decomposition of the sugar and fibre content in the feed ration increase the methane production at a high rumen-pH, and that the decomposition of starch reduce the methane production. Apparently bypass starch will reduce the methane production further. Allocation of fat reduces the methane production, but should not exceed 6-7% of the dry matter content in the feed ration. Hereditary differences in the methane production ought to be found among animals on the level of maintenance. Breeding for a high feed efficiency can indirectly reduce the methane production of cattle. The sulphur hexafluoride technique for measuring methane does not include the methane production in the large intestine compared to the whole animal measurement of the methane production from whole animal measurements in respiration chamber. Depending on the structure of the feed and the flow rate through the rumen the methane emission via the large rectum account for about 8% of the total methane emission by cattle. Especially the carbohydrate fraction and fat content of the feed should be included in a formula for estimating the methane production. Of the examined formulas in this project only formula no. 5 by Kirchgessner et al. (1994) feature values for carbohydrate and fat, but this formula had a tendency to overestimate the methane production at use of feeding rations containing >210 g crude fiber/kg dry matter intake. Except from this the formulas were suited for estimating the level of methane production. The dairy cows and the dairy cattle production are most effective at producing food, i.e. beef and milk, in g methane/MJ produced food in spite of a dairy cow emit quantitative more methane than offspring and suckler cow. Isolated seen in the production of meat less methane per MJ meat are produced in the beef production than in the dairy production. The use of a strategy for reducing the methane production should not result in an increase of greenhouse gas emission elsewhere. Concurrently a comprehensive view ought to be used to assess how the strategy will influence other values like animal welfare and environment.
 Abstract: Formålet med dette projekt har været at analysere, hvorledes metanproduktionen i fordøjelseskanalen hos kvæg kan reduceres på bedriftsniveau i Danmark, idet kvæg bidrager til den globale opvarmning ved at udlede store mængder af drivhusgassen metan produceret af methanogener i fordøjelseskanalen. Dette undersøges, på baggrund af litteraturstudier, med det formål at kunne analysere, hvordan foderrationen påvirker metanproduktionen i fordøjelseskanalen. Endvidere omtales de mest anvendte in vivo metoder til måling af kvægets metanproduktion, samt en standardformel af IPCC (2006) og andre formler til estimering af metanproduktionen baseret på in vivo målinger. Til at belyse metanproduktionen fra forskellige kvægproduktioner tages udgangspunkt i typiske danske foderrationer til ni modeldyr fra økologisk og konventionel mælkeproduktion og ammekvægsproduktion. Det fandtes at omsætningen af foderrationens indhold af sukker og fibre øger metanproduktionen ved en høj vom-pH, og at omsætningen af stivelse reducerer metanproduktionen. Bypass stivelse vil angiveligt sænke metanproduktionen yderligere. Tildeling af fedt reducerer metanproduktionen, men bør ikke overstige 6-7% af tørstofindholdet i foderrationen. Arvelige forskelle i metanproduktionen skal formodentligt findes hos dyr på vedligeholdelsesniveau. Avl for en høj fodereffektivitet kan indirekte reducere kvægets metanproduktion. Svovlhexaflouridsporeteknikken til måling af metan medtager ikke metanproduktionen i endetarmen i forhold til heldyrsmålinger af metanproduktionen i respirationskammer. Metanudslippet via endetarmen udgør ca. 8% af den samlede metanproduktion hos kvæg afhængigt af foderets struktur og passagehastighed gennem vommen. Især foderets kulhydratfraktion og fedtindhold bør indgå i en formel til estimering af metanproduktionen. Af de gennemgåede formler i dette projekt indeholder kun formel nr. 5 af Kirchgessner et al. (1994) værdier for kulhydrat og fedt, men denne formel havde tendens til at overestimere metanproduktionen ved anvendelse på foderrationer med >210 g træstof/kg tørstofindtag. Bortset herfra egnede formlerne sig til at estimere niveauet for metanproduktionen. Malkekøerne og malkekvægsproduktionen er mest effektive til at producere fødevarer, dvs. oksekød og mælk, i g metan/MJ produceret fødevare på trods af at malkekøerne udleder kvantitativt mere metan end opdræt og ammeko. I produktionen af kød isoleret set produceres der mindre metan per MJ kød i ammekvægsproduktionen end i malkekvægsproduktionen. Anvendelsen af en strategi til at reducere metanproduktionen, skal ikke resultere i at drivhusgasemission øges andetsteds. Samtidig bør et helhedssyn anvendes, for at bedømme hvordan strategien vil påvirke andre værdier, såsom dyrevelfærd og miljø.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12462:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Influence of the feed ration on methane emission from cattle: a comparison of conventional and organic milk production and beef production
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 56 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Science, Agronom
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde