de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Sporet: en omdannelse af Amagerbrogade, København
Item is

Ophav

 Ophav:
Wichmann, Thomas Kruse1, Forfatter
Pedersen, Maj1, Forfatter
Dam, Torben1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The project is based on the vision of “den tænkende storby” from the Copenhagen municipal plan 2009. In hopes of becoming an environmentally friendly metropolis, of radiating diversity, of strengt-hening the urban qualities of each quarter and showing new ways of managing traffic, the municipal plan introduced a new road category called “strøggade”. A new road network plan has nominated Amagerbrogade, among others, as a future strøggade, as part of realizing this vision. This project will convert Amagerbrogade from a division street into a strøggade honouring the criteria set for a strøggade, by the Copenhagen municipality. During the last 100 years, Amager has developed from being an agricultural area to becoming an important part of the Copenhagen metropolis. Amagerbrogade is characterized by varying width, and directional switches during the course of the street. Furthermore, the street’s expression changes through building structure, proportions, and architecture. Amagerbrogade’s present features reflect the streets historical development through the buildings and the street’s structure and dimensions. The street can be divided into three stretches; stretch 1 with high building blocks, stretch 2 with lower building blocks and a narrowing of the street, stretch 3 with an open building pattern characterized by villas and low building blocks. The three stretches each have their own characteristics, structure and spatiality. Therefore, each stretch has different needs to be considered in a future transformation of Amagerbrogade. The role of Amagerbrogade as a main thoroughfare has changed with time. Once a street with tram traffic, it is now a street with massive car traffic which has created a barrier effect between the eastern and western sides of Amagerbrogade. The street environment on Amagerbrogade suffers from a lack of open areas, pollution, barrier effect created by traffic, and insecurity for bicyclists and pedestrians. This, of course, has consequences for the activity along the street. The proposals concept is the transformation of tracks. The track interprets the historical and the present track. It refers to the lanes centrally placed in the street area. Currently, the street has one, car lane. In the future, a bike lane will be placed centrally in the street area. This manifests the vision of bicycles as the primary means of transportation on Amagerbrogade. Rows of trees support and accentuate the track. The components of the proposal are surface, edge, the track and street areas. The surface of the street defines the expanse of the street area. The edges are the buildings spatial border. The lane is the connecting, spatial and traffic related structure, while the street’s rooms create opportunities for activities and experiences in the street area. The proposal preserves the identity of Amagerbrogade and the quarter, which clearly differs from other quarters and routes in Copenhagen. The track connects the street through three different neighborhoods. “Pauserum” and “Mellemrum” in the street accentuate the neighborhood’s diversity and is visible in the surface structure and geometry, and by the expression of the plantation. A familiarity is achieved and the possibility of orientation in the street scene. “Pauserum” and “Mellemrum” break up the streets aerodynamic impression and creates contrast, and slows the quick flow of the street by creating diverse experiences and expressions. The proposal for Amagerbrogade lifts the quarter’s environmental profile as a biking city, and increases activity and commerce without compromising the spirit and present qualities of the street.
 Abstract: Projektet tager udgangspunkt i visionen om den “tænkende storby” fra Københavns Kommuneplan 2009. Med ønsket om at være en miljømetropol, udstråle mangfoldighed, styrke de bymæssige kvaliteter i de enkelte bydele og vise vejen for nye måder at håndtere trafikløsninger på introducerer Kommuneplanen en ny vejklasse kaldet strøggade. En ny vejnetsplan udpeger bl.a. Amagerbrogade som en fremtidig strøggade, der skal bidrage til at realisere visionen. Dette projekt omdanner Amagerbrogade fra fordelingsgade til strøggade, med de kriterier som Københavns Kommune stiller til en strøggade. Amager har de sidste hundrede år udviklet sig fra landbrugsområde til en vigtig del af storbyen København. Amagerbrogade er karakte-ristisk ved varierende gadebredde og retningsskifte i gadens forløb. Desuden ændrer gaden udtryk i bebyggelsesstrukturen i proportioner og arkitektonisk udtryk. Amagerbrogades nutidige træk relaterer sig til gadens historiske udvikling ved bebyggelsens og gadens struktur og dimensioner og kan heraf opdeles i 3 strækninger. Strækning 1 med høj karrebebyggelse, strækning 2 med lavere karrébebyggelse med en indsnævring i gadeprofilet, og strækning 3 med et åbent bebyggelsesmønster præget af villaer og lave karréer. De 3 strækninger har hver deres karakter, struktur og rumlighed, hvilket resulterer i, at hver strækning har forskellige behov i en fremtidig omdannelse af Amagerbrogade. Amagerbrogades rolle som hovedfærdselsåre har gennem tiden udviklet sig fra en gade med sporvognstrafik, til massiv biltrafik der danner en barriereeffekt mellem den østlige og vestlige side af Ama-gerbrogade. Gademiljøet på Amagerbrogade lider af mangel på opholdsarealer, forurening, trafikal barriereeffekt og utryghed for de lette trafikanter. Det har naturligvis konsekvenser for bylivet langs gaden. Forslagets koncept er transformation af spor. Sporet fortolker det historiske og det eksisterende spor. Det refererer til sporvejene centralt placeret i gaderummet. I dag har gaden et bilspor. Fremtidigt placeres et cykelspor centralt i gaderummet. Det manifesterer visionen om cykeltrafik som den primære transportform på Amagerbrogade. Trærækker understøtter og markerer sporet. Forslagets komponenter består af flade, kant, spor og gaderum. Gadens flade definerer gaderummets udbredelse. Kanterne er bebyggelsens rumlige afgrænsning, Sporet er den sammenbindende, rumlige og trafikale struktur, mens gadens rum skaber opholdsmuligheder og oplevelser i gaderummet. Forslaget bevarer Amagerbrogades og bydelen Amagers helt egen identitet, der tydeligt adskiller sig fra Københavns øvrige bydele og indfaldsveje. Sporet samler gaden gennem de 3 forskellige kvarterer. Pauserum og Mellemrum i gaden markerer kvarterernes forskelligheder og synliggøres i belægningens stoflighed og geometri samt i beplantningsudtrykket. Der opnås en genkendelighed og mulighed for orientering i gadebilledet. Pauserum og Mellemrum interfererer med gadens strømlignede udtryk og skaber et modtryk og forsinker det hurtige flow i gaden ved ophold og forskelligartede oplevelsesværdier og udtryk. Forslaget til omdannelsen af Amagerbrogade løfter bydelens miljøprofil som cykelby og øger gadens by- og handelsliv uden at gå på kompromis med stedets ånd og gadens eksisterende kvaliteter.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPORET.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 83MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12423:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: The track: a transformation of Amagerbrogade, Copenhagen
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 54 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde