de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Lugt- og ammoniakreduktion ved behandling af svinegylle med ozon
Item is

Ophav

 Ophav:
Pilegaard, Lykke1, Forfatter
Bjerg, Bjarne Schmidt1, Vejleder
Lyngbye, Merete1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The treatment of swine slurry with ozone has been tested and has given deviating results on the odour emission in Danish and foreign literature. The addition of polymer in relation to ozonation of slurry has not been a part of the experiments in the literature found. The main objective of this project was therefore to investigate how suited ozonation of slurry was to reduce the odour and ammonia emission from pig stables.
A pilot system was used for the treatment of the slurry, where ozone was added to the slurry, followed by the addition of polymer and finally a second addition of ozone. Before the treatment with ozone was performed, the slurry was led out of the stable, and the actual treatment occurred
in a separate container outside the stable. Under the treatment with ozone and polymer the slurry was fractionated into sediment, foam and fluid thin slurry. The thin treated slurry was subsequent led back to the slurry basins in the stable. The addition of ozone resulted in the fractionation,
and the addition of polymer increased this fractioning, where the nutrients were removed from the slurry. The control unit was a swine stable with the same physical dimensions as the
experimental stable, but the slurry basins were only emptied when they were full and no treatment was performed of this slurry.The ozonation resulted in a great oxidation of the slurry that was led back to the stable, and therefore no hydrogen sulphide was formed in the slurry. As a supplementation to the measurement of odour concentrations, the concentration of hydrogen sulphide was measured to illustrate
if hydrogen sulphide can be used as an indicator of when the slurry ought to be treated with ozone, in order to avoid an increase in the odour concentration. These results were, however, not convincing and therefore require a larger data set. Moreover, thevalue of the manure and the dry matter percent was investigated to a smaller extent
in the different fractions from the treatment of the slurry. It was only possible to compare the treated slurry with the slurry from the basins in the control stable. The results from the
ozonation revealed a potential in removing the nutrients from the slurry by treating with ozone and polymer.
Until four days after the treatment of the slurry with ozone and polymer, there was a significant (P < 0.01) reduction of the odour emission. From the experimental stable, the odour emission was 180 OUE/sec./1.000 kg, and the emission from the control stable was at the same time 320 OUE/sec./1.000 kg.
Already after one treatment with ozone and polymer, a reduction of the ammonia emission in relation to the control stable was observed. For the entire experiment, the ammonia emission
was significantly (P<0.001) reduced from 0.354 g NH3-N/hour/pig from the control stable to 0.222 g NH3-N/hour/pig from the experimental stable. It is hereby concluded that treatment of swine slurry with ozone and polymer can reduce odour
and ammonia emission from pig stables.
 Abstract: Tilsætning af ozon til svinegylle har været afprøvet med varierende resultater på lugtemissionen i dansk og udenlandsk litteratur. Tilsætning af polymer i forbindelse med ozonbehandling af gyllen var ikke en del af forsøgene fundet i litteraturen. Derfor var det primære formål med projektet at undersøge, hvor egnet gyllebehandling med ozon og polymer er til at reducere lugtog ammoniakemission fra svinestalde.
Til behandling af gyllen blev der anvendt et pilotanlæg, hvor gyllen først blev tilsat ozon dernæst polymer og til sidst yderligere en ozonbehandling. Inden behandlingen blev gyllen sluset ud af stalden, og selve behandlingen foregik i en container udenfor stalden. Under behandlingen med ozon og polymer fraktioneres gyllen i bundfald, skum og en flydende tynd gylle. Den tynde behandlede gylle blev efterfølgende ledt tilbage til gyllekummerne i stalden. Det var ozonbehandlingen,
som forårsagede fraktioneringen, og tilsætningen af polymer var med til, at fremme denne fraktionering, hvorved næringsstoffer skulle kunne fjernes fra gyllen. Kontrolenheden var en slagtesvinestald med de samme fysiske rammer som forsøgsstalden, men gyllekummerne blev kun tømt, når de var fulde og der blev ikke fortaget behandling af gyllen.
Ozonbehandlingen betød, at gyllen som kom retur til stalden var kraftigt iltet, og derfor blev der ikke dannet svovlbrinte i gyllen. Som supplering til måling af lugtkoncentrationerne blev svovlbrintekoncentrationen målt for at belyse om svovlbrinte kunne anvendes som en indikator for,
hvornår gyllen bør behandles med ozon, så en stigning i lugtkoncentrationen kunne undgås. Resultaterne
heraf var ikke overbevisende og kræver et større datasæt.
Desuden blev der i et mindre omfang set på gødningsværdien og tørstofprocenten i de enkelte fraktioner fra gyllebehandlingen. Det var kun muligt at sammenligne den behandlede gylle med kontrolgyllen i gyllekummerne. Resultaterne fra ozonbehandlingen viste, at der var et potentiale i at fjerne næringsstoffer fra gylle ved behandling med ozon og polymer. Indtil fire dage efter behandlingen af gyllen med ozon og polymer var der en signifikant
(P < 0,01) reduktion af lugtemissionen. Fra stalden med gyllebehandling var lugtemissionen 180 OUE/sek./1.000 kg, hvor der samtidig var en emission på 320 OUE/sek./1.000 kg fra kontrolstalden. Allerede efter én behandling af gyllen med ozon og polymer blev der observeret en reduktion af
ammoniakemissionen i forhold til kontrolstalden. For hele forsøget blev ammoniakemissionen signifikant (P < 0,001) reduceret fra 0,354 g NH3-N/time/gris fra kontrolstalden til 0,222 g NH3-N/time/gris fra stalden med behandlet gylle.
Det kan heraf konkluderes, at behandling af svinegylle med ozon og polymer kan reducere lugt og ammoniakemissionen fra svinestalde.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 678KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12381:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: Reduction of odour and ammonia emission by ozone treatment of swine slurry
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 66 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Science, Agronom
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde