de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Regnvandshåndtering og biodiversitet: en vurdering af mulighederne for at understøtte biodiversitet i forbindelse med regnvandshåndtering
Item is

Ophav

 Ophav:
Mogensen, Mette1, Forfatter
Jensen, Marina Bergen1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The aim of this thesis is to describe the possibilitiesfor supporting and increasing biodiversity by incorporatingfl ora and fauna in stormwater management,also known as SUDS (Sustainable Urban DrainageSystems). The composition of vegetation in SUSDscan improve the biological quality in and around thecity’s open stormwater plants. The number of plantsfor delaying and storing stormwater, will only increasein the future.In a case study of Toftanäs våtmarkspark in Malmo,there was made a record of the vegetation. The datawere later processed into DMU`s operational decisionsupport tool DANVEG - a database of Danishvegetation types. The purpose was to get an impressionof the content of vegetation, the qualities andthreats the area contains.The vegetation analysis showed that Toftanäsvåtmarkspark contains various plant communities of high natural quality and the original plant design canstill be traced after 20 years.With the focus on implementing a system for stormwatermanagement, an area near the outlet of Lynge Å was evaluated. The river is facing a possible reopeningof the line behind Lynge Idrætsanlæg. Lynge Å is located in Allerød Kommune and the area will beevaluated based on the municipal strategy for biologicaldiversity. The analysis results in recommendationsfor the design of a stormwater facility, whichcan support the fl ora and fauna in the area. Based on the case study of Toftanäs Våtmarkspark,it is estimated that facilities for stormwater managementmay be an element in increasing an area's biological diversity. This is mainly due to the area'sdesign with nutrient-rich wetlands, dry and nutrientpoorslopes and calcareous islands and the fact thatthe whole area is planted with native plants that actas host and fodder for insects and other animals. This is why the primary recommendation for the areain Lynge is to make the stormwater facility as variedas possible. This may be with pools of differentsizes, lime, gravel or scraped of top soil and seedmixtures of native plants that serves as food sourcesand habitats.
 Abstract: Udgangspunktet for dette speciale, er at beskrivemulighederne for, ved at indtænke flora og fauna i regnvandshåndteringen, at understøtte biodiversiteten,og øge den biologiske mangfoldighed. Anlæggenes plantesammensætning kan højne debiologiske kvaliteter i, og omkring, byernes åbneregnvandsanlæg. Anlæg der i fremtiden vil komme flere af.Ved et case-studie af Toftanäs våtmarkspark i Malmø, blev der foretaget en vegetationsregistrering. Det indsamlede datamateriale er efterfølgendebehandlet i DMU`s operative beslutningsstøtteværktøj DANVEG - en database over DANske VEGetationstyper- for at få et fi ngerpeg om hvilket naturindhold,kvaliteter og trusler området indeholder.Vegetationsanalysen viste, at Toftanäs våtmarkspark indeholder forskellige plantesamfund med højnaturkvalitet og det oprindelige plantedesign kanstadig spores efter 20 år.Med fokus på at implementere et anlæg til regnvandshåndteringblev et område ved Lynge Ås udløbevalueret. Åen står overfor en eventuel genåbningaf strækningen ved Lynge Idrætsanlæg. Lynge Å ligger i Allerød Kommune, og området analyseres derformed baggrund i kommunes strategi for biologiskmangfoldighed. Analysen munder ud i anbefalinger til udformning af et regnvandsanlæg, der kan understøtte områdets dyre- og planteliv. Med baggrund i case-studiet af Toftanäs Våtmarkspark vurderes det, at anlæg til regnvandshåndtering kan være et led i at øge et områdes biologiske mangfoldighed.Dette skyldes hovedsageligt områdets udformning med næringsrige våde bundarealer,tørre og næringsfattige skrænter og kalkholdige øer. Det hele isået hjemmehørende planter, der fungerer som værts og foderplanter for områdets insekter.Derfor er den primære anbefaling til området i Lynge, at lave det så varieret som muligt. Det være sig med bassiner af forskellig størrelse, kalk, grus eller afskrabet topjord og frøblandinger af hjemmehørende planter, der er fødekilde og levested.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 10MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12369:2
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2011
 Sider: 64 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde