de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Re-greening northern Ghana: potentials and challenges of improving management of trees in the northern savannah zone of Ghana
Item is

Ophav

 Ophav:
Hansen, Nina Tofte1, Forfatter
Hansen, Hanne H.1, Vejleder
Ræbild, Anders1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Trees are essential for rural people’s livelihood in developing countries, providing important products and environmental services. Currently, tree resources are declining in northern Ghana and in an attempt to reverse this trend, it has been suggested that successful re-greening initiatives observed in the Sahel, could be adopted in the northern savannah zone of Ghana. The purpose of this study is to provide useful background information that will create an overview of the potentials and challenges of promoting re-greening in the northern savannah zone of Ghana. The study is based on quantitative and qualitative data collected in Ghana from February to June 2010. Data was collected in two case communities: Bugya in West-Mamprusi District, Northern Region and Yameriga in Talensi-Nabdam District, Upper East Region. In each community, the woody vegetation was surveyed through 16 random plot samples along transects. Tree density and species composition was determinedas well as stem diameter for each tree/shrub. Information about the current use and management of trees was obtained through a combination of interviews, participatory discussions and observations. A questionnaire survey with 40 samples was conducted concerning local experiences of planting trees. In addition to the case studies, 17 representatives of relevant non-governmental organization and governmental institutions were interviewed. The results show that trees are integrated into the cultivated landscape in northern Ghana. On fallow land, an average of 2416 trees/ha was recorded, on cropped land an average of 56 trees/ha. Vitellaria paradoxa (the shea tree) is the most abundant tree species in both communities. Trees within cropped land are rarely planted but naturally regenerated. Tree products are widely used in the rural communities, both for subsistence purposes and for sale. Trees also provide valuable indirect benefits, including shade, wind protection and soil improving services. The uses of 73 species of trees/shrubs were recorded, including several important multipurpose indigenous tree species. Among those, Vitellaria paradoxa was the most frequently mentioned species by both female and male respondents. Awareness of use of trees for fodder is varying and management of fodder trees is limited. The scale of tree planting activities is limited and the diversity of tree species being regenerated by tree planting is low. Women’s land tenure options are restricted in northern Ghana, but cases from the communities show that the restrictions can be overcome. Results from interviews indicate an ongoing change in land use and land tenure structures in the area. Common land with semi-natural vegetation and open-access to tree resources is gradually being converted to private farmland. Therefore, sound management of trees within the cultivated land becomes increasingly important. It is concluded that there is a potentialof focusing future re-greening activities on improved management of the naturally regenerated trees within the cultivated land.
 Abstract: Træer spiller en afgørende rolle i folks dagligdag i ulande, da de bidrager med vigtige resurser og forbedrer miljøet. I dag er træ-vegetationen for nedadgående i Nordghana og for at vende denne tendens, er det blevet foreslået at visse succesfulde re-greening initiativer, som er kendt fra Sahel-området, kan anvendes i Nordghana. Formålet med dette studie er at tilvejebringe brugbar baggrundsviden, der kan give overblik over potentialerne og udfordringerne ved at fremme re-greening i Nordghana. Studiet er baseret på kvantitative og kvalitative data indsamlet i Ghana fra februar til juni 2010. Der blev indsamlet data i to case-landsbyer: Bugya i West-Mamprusi District, Northern Region og Yameriga i Talensi- Nabdam District, Upper East Region. I hver af disse landsbyer blev træ-vegetationen inspiceret gennem 16 tilfældigt udpegede jordlodder langs linjer i terrænet. Densiteten af træer og artssammensætning blev bestemt, ligesom der blev målt diameter på alle træer/buske. Information om den nuværende brug og forvaltning af træer blev indsamlet gennem interviews, deltagerundersøgelser og observationer. Der blev desuden udført en spørgeskemaundersøgelse med 40 besvarelser, som omhandlede lokale erfaringer med træplantning. Sideløbende med casestudiet blev 17 repræsentanter for relevante ngo'er og statsejede institutioner interviewet. Resultaterne viser, at træer er en integreret del af det opdyrkede landskab i Nordghana. Der blev registreret gennemsnitligt 2416 træer/ha i brakmarker og gennemsnitligt 56 træer/ha på opdyrkede marker. Vitellaria paradoxa (shea træet) er den mest talrige træart i begge landsbyer. Træer i opdyrket land bliver sjældent plantet, men regenereres naturligt. Produkter fra træer bliver anvendt i vid udstrækning i landsbyerne, både til selvforsyningsbehov og til salg. Træer medfører også mange indirekte goder i form af skygge, læ og jordforbedring. Der blev registreret anvendelse af 73 arter af træer/buske. Flere af disse arter har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Blandt disse var Vitellaria paradoxa den hyppigst nævnte art blandt både kvindelige og mandlige svarpersoner. Der er en varierende grad af bevidsthed om anvendelse af træer til foder og forvaltningen af fodertræer er begrænset. Omfanget af træplantnings-initiativer er også begrænset, ligesom relativt få træarter bliver regenereret ved plantning. At sikre kvinder ret til jordbesiddelse, er en udfordring, men eksempler fra case-landsbyerne demonstrerer at det kan lade sig gøre. Interview-resultaterne peger på en igangværende forandring af arealanvendelsen og ejerskabs-strukturerne i området. Fællesejet jord med semi-naturlig vegetation og fri adgang til træ-resurser er gradvist ved at overgå til privatejet landbrugsjord. Derfor bliver en fornuftig forvaltning af træer i det opdyrkede land i stigende grad nødvendigt. Det konkluderes, at der er potentiale til at fokusere fremtidige re-greening aktiviteter på en forbedret forvaltning af de naturligt regenererede træer på opdyrket land.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 6MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12365:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2010
 Sider: 100 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Development, Agricultural Development
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde