de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Long term ECG in referred colic horses: a pilot study of associations between cardiac arrhythmias and electrolyte disturbances
Item is

Ophav

 Ophav:
Almind, Mette Ernebjerg1, Forfatter
Petersen, Jesper1, Forfatter
Buhl, Rikke1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Objectives: This study aimed to investigate the difference in prevalence of arrhythmias betweencontrol horses and referred colic horses. Associations between colic and arrhythmias aswell as associations between electrolyte disturbances and arrhythmias were also investigated.Methods: The study population consisted of nine control horses and 26 referred colic horses.A 24-hours Holter electrocardiography (ECG) was recorded in a modified base-apex lead.Blood was collected at admission and again between 12 and 24 hours after ECG was appliedand analysed for concentrations of K+, Na+, iCa2+, Cl-, glucose and L-lactate. The ECG’s wasanalysed by a software program and visually. Arrhythmias were registered in two intervals, 0-12 hours and 12-24 hours. Arrhythmias registered included second degree atrioventricularblocks (2nd degree AV block), sinoatrial (SA) blocks, sinus pauses, sinus arrests, supraventricularpremature complexes (SVPC’s), ventricular premature complexes (VPC’s) and ventriculartachycardia (VT). Observational case-control design was used for comparison betweencontrol and colic groups and observational cross-sectional design was used for investigatingassociations between electrolyte disturbances and arrhythmias.Results: The colic horses had significant lower levels of K+, Na+, iCa2+ and Cl- as well assignificant elevated levels of glucose and L-lactate at admission compared to the controlgroup. Colic horses were also hypomagnesemic. All arrhythmias were found in both groups,except that no colic horse had sinus arrest. No significant difference between groups wasfound for arrhythmias, except that colic horses decreased in number of SVPC’s between thetwo intervals. A tendency was shown for colic horses to have more VPC’s than control horsesduring the first 12 hours. No significant associations were found, however horses exhibitingsinus pauses and VPC’s tended to be more likely to have colic and horses with hypokalemiaor hypocalcemia tended to be at higher risk for having SVPC’s.Conclusions: Colic horses might have more severe arrhythmias caused by electrolyte disturbancesor other factors related to colic than horses not experiencing colic. The generally lackingsignificance indicates that a larger study population is required to prove or disprove thetendencies. A maximum deviation of 35% between R-R intervals might be appropriate foranalysing ECG in resting horses. Arrhythmias occurred infrequently, which is why 24-hourECG recording are more reliable than short term ECG and recommended for future investigations.
 Abstract: Formål: Dette studie havde til formål at undersøge forskellen på prævalensen af arytmiermellem kontrolheste og henviste kolikheste. Sammenhængen mellem kolik og arytmier samtsammenhængen mellem elektrolytforstyrrelser og arytmier blev også undersøgt.Metode: Studie populationen bestod af ni kontrolheste og 26 henviste kolikheste. Et 24-timers Holter elektrokardiogram (EKG) blev optaget i en modificeret brystafledning. Blodprøverblev udtaget ved ankomst til hospitalet og igen imellem 12 og 24 timer efter at EKG´etvar påsat og disse blev analyseret for koncentrationen af K+, Na+, iCa2+, Cl-, glukose og Llaktat.EKG´erne blev analyseret af et software program og visuelt. Arytmierne blev registrereti intervallerne 0-12 timer og 12-24 timer. Registrerede arytmier som blev inkluderet i studietvar andengrads atrioventrikulære blok (2.grads AV blok), sinoatrial (SA) blok, sinus pauser,sinus arrests, supraventrikulære præmature komplekser (SVPC´er), ventrikulære præmaturekomplekser (VPC´er) og ventrikulær tachycardi (VT). Til sammenligning mellem kontrolhesteog kolikheste blev der benyttet et observerende case-kontrol design og til sammenligningmellem elektrolytforstyrrelser og arytmier blev der benyttet et tværsnits design.Resultater: Ved ankomst til hospitalet havde kolik hestene signifikant lavere værdier af K+,Na+, iCa2+ og Cl- samt signifikant forøgede værdier af glukose og L-laktat sammenlignet medkontrolhestene. Kolikheste havde også hypomagnesemi. Alle arytmier blev fundet hos beggegrupper, på nær at ingen kolikheste udviste sinus arrests. Der blev ikke fundet nogen signifikantforskel mellem de to grupper i forbindelse med arytmier, bortset fra at kolikheste faldt iantallet af SVPC´er mellem de to intervaller. En tendens blev påvist, om at kolikheste harflere VPC´er end kontrolheste i løbet af de første 12 timers EKG. Selv om der ikke blev fundetnogen signifikant sammenhæng, var der en tendens til at heste der udviste sinus pauser ogVPC´er også havde kolik samt heste der var hypokalæmiske og hypocalcæmiske viste en tendenstil at være i større risiko for at udvise SVPC´er.Konklusion: Det er muligt at kolikheste har mere alvorlige arytmier grundet elektrolytforstyrrelsereller andre faktorer i forbindelse med kolik sammenlignet med heste uden kolik.Den generelt manglende signifikans indikerer at det kræver en større studiepopulation for atbe- eller afkræfte tendenserne. En maksimal afvigelse på 35% mellem R-R intervaller, er muligvispassende for EKG analyser af heste i hvile. 24-timers EKG optagelser anbefales tilfremtidige studier og er mere troværdige end kortere optagelser, fordi arytmier forekommeruregelmæssigt.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale_samlet.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12363:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2010
 Sider: 64 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde