de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Natur- og landskabsforvaltning i landbrugslandskabet: arealplaner for tre konkrete landbrugsområder
Item is

Ophav

 Ophav:
Platz, Marie Louise Simmelsgaard1, Forfatter
Primdahl, Jørgen1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Through hundreds of years agriculture has influenced the development of landscape structure and the variety of different nature elements. In addition to agriculture, there are today many other interests in the planning for rural areas. The ongoing public planning and regulation has developed to, in the best possible way to make sure that there is a good balance between different interests. Today nature- and environmental policy has together with agricultural policy a great impact on the superior priorities concerning the landscape. The Danish membership of the EU and the ratification of a number of international nature- and environmental conventions has coursed that there now is a purposeful planning for the nature interests. The public planning for rural areas has so far been on a superior level. In order to act as the administrative basis for problems in local rural areas, the planning has appeared to have certain weaknesses. There is a need for a type of planning that is able to make the nature and environmental policies and objectives more specific in proportion to concrete local landscapes; this could be objectives as conservation of biodiversity. The planning should be able to relate directly to the specific local landscape, and thereby constitute the basis for the priorities of landscape improvements and also make the basis for the public administration of different legal regulations in rural areas.This project gives a suggestion on how area plans that improve nature and landscape can look like. Previous to the concrete area plans, there are expounded for the structure of the Danish planning system. The EU agricultural and environmental policies have great impact on the composition of the Danish legal regulation of rural areas, and therefore are some relevant EU-regulations together with the Danish legislation summarized in the project report. Financial support administrated by the authorities is one agent to improve the implementation of the political objectives in the landscape. A number of different programs for financial support that have a relevance according to conservation and strengthening of nature elements in the Danish landscape, are described concerning purpose and conditions for allotment of subsidies.A part of the project was a survey of three intensively cultivated agricultural areas. The case study includes three different types of landscapes all placed in Jutland, the areas are Hornumkær, Krog and Odderup. For each area the survey includes a brief investigation of nature elements found in the areas, public registrations and a historical analysis. Furthermore there has been made interviews with landowners in the three areas. The subjects for the interviews was agricultural production, local landscape management, recreational values, plans and wishes for the future as well as questions concerning legislation, subsidies and the public administration. The surveys are the background for the suggestions for area plans, which intend to improve nature and landscape conditions in the three agricultural areas.The project report is closed with a discussion of the possibilities and perspectives concerning the implementation of the area plans and with recommendations for the local authorities in order to get started with this type of planning. It is concluded that area plans, concerning improvements of nature and landscape and which relates directly to a specific rural area, can be an efficient tool to implement superior nature and environmental policies as conservation of biodiversity.
 Abstract: Landbruget har gennem mange hundrede år påvirket udviklingen af landskabets struktur og indhold af forskellige naturtyper. Foruden landbrugsinteresserne, knytter der sig i dag mange andre forskelligt rettede interesser sig til planlægningen for det åbne land. Den offentlige planlægning og regulering er løbende blevet udbygget til på bedst mulig måde at tage vare på, at vægtning mellem de mange interesser blev afbalanceret. I dag har natur- og miljøpolitikken sammen med landbrugspolitikken stor indflydelse på, hvordan der overordnet prioriteres for landskabet. Danmarks indtrædelse i EF og en række internationale natur- og miljøkonventioner har betydet, at der nu i stigende grad planlægges målrettet for at sikre naturinteresserne. Planlægningen har foregået på et overordnet niveau, og har vist sig at have svagheder i forhold til at skulle kunne fungere som det administrative grundlag for helt lokale problemstillinger. I betydningen af at skulle konkretisere de natur- og miljøpolitiske målsætninger, som f.eks. bevaring af den biologiske mangfoldighed, er der opstået et behov for en anden og mere konkret form for planlægning. Planlægningen skal kunne forholde sig direkte til det lokale landskab, for dermed at udgøre et prioriteringsgrundlag for landskabsforbedringer, og skal samtidig kunne danne grundlag for administrationen af forskellige lovgivningsmæssige reguleringer i det åbne land.Dette specialeprojekt giver et bud på, hvordan natur- og landskabsforbedrende arealplaner kan udformes. Forud for de konkrete forslag er der redegjort for opbygningen af planlægningsrammerne i det danske plansystem. EU’s landbrugs- og miljøpolitik har stor betydning for udformningen af den danske lovgivningsmæssige regulering af det åbne land, og relevante EU regler er sammen med den danske lovgivning behandlet i en sammenfattende beskrivelse. Offentligt administrerede støtteordninger er et virkemiddel til at implementere de politiske målsætninger konkret i landskabet, et udvalg af støtteordninger af betydning for styrkelsen af natur og miljø i det danske landskab er præsenteret med beskrivelser af formål med ordningerne og vigtige krav der betinger tildeling af støtte. I projektet er der foretaget undersøgelser i tre intensivt dyrkede landbrugsområder. Eksempelområderne Hornumkær, Krog og Odderup fordeler sig fra øst mod vest på tværs af Jylland. Hvert af de tre områder er undersøgt med hensyn til naturgrundlag og offentlige udpegninger samt gennem en historisk analyse af udviklingen indenfor forskellige relevante temaer. Yderligere er der foretaget interviews med lodsejere i de tre områder. Disse interviews har berørt emner som landbrugsproduktionen på de enkelte ejendomme, landskabsforvaltningspraksis, rekreative værdier, planer og ønsker for fremtiden samt spørgsmål om lovgivning, støtteordninger og den offentlige forvaltning. Undersøgelserne har mundet ud i et forslag til en natur- og landskabsforbedrende arealplan for hvert af de tre områder. Planerne forholder sig til de konkrete landskaber ud fra en række generelle forudsætningersamt mere konkrete mål for hvert enkelt område.En diskussion af implementeringsmuligheder og andre perspektiver i forhold til de tre arealplaner konkret og i forhold til plantypen mere generelt, har til sidst mundet ud i en række anbefalinger der primært retter sig mod den kommunale, offentlige forvaltning. Afslutningsvis konkluderes det at natur- og landskabsforbedrende arealplaner med stor sandsynlighed vil kunne udgøre et effektivt værktøj i forbindelse med konkretisering af mere overordnede natur- og miljøpolitiske målsætninger, eksempelvis bevarelsen af den biologiske mangfoldighed.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12225:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Nature and landscape management in the rural landscape: area plans for three agricultural areas
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 126 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde